Przetargi.pl
CRZP/31/2016/AEZ/ Remont stolarki okiennej w Studenckim Domu Marynarza nr 2 w Gdyni przy ul. Sędzickiego 19 - ETAP I

Akademia Morska w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 558 64 21 , fax. 58 741 22 50
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Gdyni
  ul. Morska 81-87 81-87
  81-225 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 558 64 21, fax. 58 741 22 50
  REGON: 00014511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.am.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CRZP/31/2016/AEZ/ Remont stolarki okiennej w Studenckim Domu Marynarza nr 2 w Gdyni przy ul. Sędzickiego 19 - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont stolarki okiennej w Studenckim Domu Marynarza nr 2 w Gdyni przy ul. Sędzickiego 19 - ETAP I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 32 000.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach