Przetargi.pl
„CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KĘTRZYŃSKI DOM WSPARCIA”

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Wojska Polskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48897520584 , fax. +48897520531
 • Data zamieszczenia: 2022-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  Wojska Polskiego 11
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48897520584, fax. +48897520531
  REGON: 510743440
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastoketrzyn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KĘTRZYŃSKI DOM WSPARCIA”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku przy ulicy Sikorskiego 46 w Kętrzynie na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia w oparciu o projekt budowlano – wykonawczy stanowiący załączniki do SWZ, który zawiera szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w szczególności:1). wykonanie robót konstrukcyjnych,2).wykonanie robót ogólnobudowlanych,3). wykonanie robót sanitarnych: C.O., wod. – kan., wentylacyjnych, hydranty przeciwpożarowe,4). wykonanie zagospodarowania terenu: trawniki, chodniki, drogi, parkingi, kanalizacja deszczowa, ogrodzenie (należy wykonać ogrodzenie całej działki w sposób jak dla ogrodzenia od strony południowej i wschodniej),5). wykonanie instalacja elektrycznych i teletechnicznych,6). wykonanie systemu monitoringu – kamery należy zainstalować w pomieszczeniach: pomieszczenia piwniczne - bez zmian, korytarze każdej z kondygnacji - bez zmian, kamery zewnętrzne - bez zmian, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.13, 1.15, 1.17, 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 7). Wykonanie systemu przyzywowego – system przyzywowy należy wykonać w pomieszczeniach: 0.3, 0.4, 0.5 x 2, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11x2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11x2, 2.12, 2.13x4, 8). wykonanie 2 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych, wolnostojących o wymiarach wys. 80 cm x szer. 120 cm wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanych) i montaż jej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w momencie rozpoczęcia inwestycji. Wzór tablicy musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązują beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Tablice muszą być wykonane z materiału trwałego, odpornego na działania warunków atmosferycznych, gwarantującego trwałość tablicy, zapewniając jednocześnie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy z okresem trwałości 60-miesięcznym (gwarancja), licząc od dnia zakończenia inwestycji. 9). opracowanie dokumentacji po wykonawczej,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach