Przetargi.pl
Całodobowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew w sezonie zimowym 2019/2020 w podziale na 2 części

Gmina Wieliszew ogłasza przetarg

 • Adres: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 822 596 , fax. 227 822 732
 • Data zamieszczenia: 2019-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieliszew
  ul. Modlińska 1
  05-135 Wieliszew, woj. mazowieckie
  tel. 227 822 596, fax. 227 822 732
  REGON: 13270577000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wieliszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew w sezonie zimowym 2019/2020 w podziale na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całodobowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew w sezonie zimowym 2019/2020 w podziale na 2 części: Część 1: Zimowe utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej na terenie Gminy Wieliszew w sezonie zimowym 2019/2020, Część 2: Zimowe utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Wieliszew w sezonie zimowym 2019/2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w zakresie części 1, - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w zakresie części 2.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz cenowy w zakresie części, na którą Wykonawca składa ofertę. 2. Formularz Kryterium oceny ofert „Doświadczenie Kierowcy” w zakresie części, na którą Wykonawca składa ofertę. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4.Pełnomocnictwo do podpisania oferty(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawyzdnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.z 2014 r. poz. 1114oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 5.Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach