Przetargi.pl
Całodobowa usługa dozoru i ochrony obiektów, osób i mienia na posesji przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu wraz z usługami porządkowymi

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48124227110 , fax. +48124229785
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  pl. Na Stawach 1
  30-107 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48124227110, fax. +48124229785
  REGON: 35711407500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa usługa dozoru i ochrony obiektów, osób i mienia na posesji przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu wraz z usługami porządkowymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa dozoru i ochrony obiektów, osób i mienia na posesji przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu, wraz z usługami porządkowymi w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. Całodobowa usługa dozoru i ochrony obiektów, osób i mienia, tj. budynku biurowego czterokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 1 693,10 m2, garażu dwustanowiskowego wolnostojącego oraz parkingu na posesji przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu wraz z mieniem znajdującym się w w/w obiektach, użytkowanych przez Zamawiającego i Najemcę - Sądecki Urząd Pracy, przez ustawienie stałego posterunku, oraz usług porządkowych terenów utwardzonych, tj.: chodników, schodów zewnętrznych, parkingu i drogi wjazdowej na posesję, o powierzchni około 1170 m2, oraz usług porządkowych terenów zielonych, tj. trawników o łącznej powierzchni około 585 m2. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego przekazanymi Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 1 do SIWZ (OPZ), stanowiącym integralną część SIWZ. Warunki zamówienia określa także wzór umowy stanowiący załącznik 2 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności całodobowej usługi dozoru i ochrony obiektów, osób i mienia oraz usług porządkowych terenów utwardzonych i zielonych, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt XVIII SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministra Spraw Wewnętrznych), zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ. Do oferty należy załączyć: 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania: a) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; b) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 2. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy. 3. Informacja, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli dotyczy. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy składane jest w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona SIWZ wraz z załącznikami, po otwarciu ofert)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach