Przetargi.pl
Całodobowa ochrona osób i mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-306 Wałbrzych, Piastów Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746 643 850, 74 66 43 851 , fax. 746 643 862
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.
  Piastów Śląskich 1
  58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 746 643 850, 74 66 43 851, fax. 746 643 862
  REGON: 89001155000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna (100%)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa ochrona osób i mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób i mienia oraz monitoring przeciw pożarowy i wizyjny na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz całodobowa ochrona osób i mienia oraz monitoring wizyjny terenu Palmiarni w Wałbrzychu; b) Szacunkowa liczba godzin niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 99.600 w tym 12.000 godzin wymienionych w pkt.c2) poniżej, niniejszego Ogłoszenia o Zamówieniu. c) W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości i wykonania na wniosek Zamawiającego wzmocnienia osobowego ochrony w sytuacjach nieprzewidzianych lub w przypadku zaistnienia takiej potrzeby m.in. ochrony imprez o charakterze niemasowym, poprzez utworzenie dodatkowego posterunku ochrony fizycznej lub wzmocnienia osobowego istniejącego posterunku ochrony; c1) wzmocnienie takie następuje każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego zgłoszony Wykonawcy nie później niż na 5 dni przed planowaną zmianą, na podstawie uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym; c2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zdolności do realizacji wskazanego powyżej wzmocnienia osobowego ochrony lub utworzenia nowego posterunku lub ochrony imprez w wymiarze dodatkowych 12.000 roboczogodzin w całym okresie, na jaki udzielane jest zamówienie. Liczbę godzin, o której mowa powyżej, należy uwzględnić przy kalkulowaniu ceny oferty. d) Zamawiający w rozliczeniu z Wykonawcą dokona zapłaty tylko za godziny faktycznie przepracowane przez pracowników Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: a) ochrony osób oznaczającej działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób przebywających na terenach i w obiektach objętych ochroną; b) dozoru i ochrony mienia w obrębie obu lokalizacji wskazanych poniżej w pkt.3.3. wraz z rzeczami znajdującymi się wewnątrz budynków, w tym wystawami i eksponatami (również muzealnymi) oraz nasadzeniami – zarówno trwałymi, jak i sezonowymi, oznaczającym działania ochrony zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, takim w szczególności jak: kradzieże z włamaniem, napady rabunkowe, akty wandalizmu, zamachy terrorystyczne, a także działania przeciwdziałające powstawianiu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczenie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony: c) monitoringu przeciwpożarowym oznaczającym identyfikację zagrożeń pożarowych w budynku Zamku za pomocą systemu przeciwpożarowego SAP i telewizji dozorowej, reagowaniu na sygnały pożarowe oraz monitoringu centralki dozorowo - rejestracyjnej dla systemu instalacji hydrantowej w Zamku; d) monitoringu wizyjnym terenu wewnętrznego i zewnętrznego obu posesji wskazanych w pkt. 3.3. poniżej oznaczającym obserwację zespołu monitorów oraz podjęcie działań określonych w procedurach wewnętrznych, e) działania grupy interwencyjnej w obrębie obu lokalizacji wskazanych poniżej w pkt. 3.3, oznaczających działanie co najmniej dwóch pracowników ochrony posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu sygnału – wezwania realizują zadanie ochrony osób i mienia, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu i działających w zakresie dopuszczalnym prawem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach