Przetargi.pl
Budowie sieci wodociągowej ( łącznika do sieci wodociągowej w miejscowości Żółcz i Jelitowo) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Jarząbkowie w gminie Niechanowo

Gmina Niechanowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-220 Niechanowo, ul. Różana 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 429 49 26 , fax. 61 4272127
 • Data zamieszczenia: 2015-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niechanowo
  ul. Różana 1 1
  62-220 Niechanowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 429 49 26, fax. 61 4272127
  REGON: 63125941300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.niechanowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowie sieci wodociągowej ( łącznika do sieci wodociągowej w miejscowości Żółcz i Jelitowo) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Jarząbkowie w gminie Niechanowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1 - budowa sieci wodociągowej Należy wybudować sieć wodociągowa PVC dz. 160mm długości L=1261,0 mb, PVC dz. 110mm PN 10 długości L=553,0m + L=2082,0mb. Łączna długość sieci 3 896 mb. Siec z niezbędnym uzbrojeniem w kształtki żeliwne. Włączenie projektowanej sieci do sieci istniejących.Dokonanie badań wody oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przekazanej przez Zamawiającego wraz z SIWZ. część 2 - przebudowa stacji uzdatniania wody w Jarząbkowie Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jarząbkowej polegająca na jednostopniowym pompowaniu wody przy jednoczesnej wymianie: 2 pomp głębinowych, dobudowie areatora centralnego, wymianie filtrów odżelaziająco - odmanganiających DN 1600-4szt, dobudowanie hydroforu DN 1400 -1szt, wymiana rurociągów wewnątrz stacji zasilających układ uzdatniania wody wraz z ich uzbrojeniem, montaż nowej dmuchawy W trakcie przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jarząbkowe nie może nastąpić przerwanie ciągłości produkcji i dostawy wody. Stacja musi pracować w sposób ciągły z niewielkimi przestojami w pracy. W przypadku zaplanowania dłuższej przerwy w dostawie wody ( powyżej 4 godzin w porze dziennej) powodującej uciążliwość dla odbiorców, Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania o utrudnieniach odbiorców wody oraz dostarczyć w niezbędnej ilości wodę zdatną do picia beczkowozami. Obecny rozbiór wody - ok 300m3/dobę Odbiorcami wody są mieszkańcy czterech miejscowości oraz dwa duże gospodarstwa prowadzące hodowlę bydła mlecznego oraz kilka mniejszych. Wykonawca dokona i pokryje koszty związane z odbiorem urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego część 3- dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego do obsługi SUW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452311006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla zadania 1 : kwota 5000 zł Dla zadania 2 ; kwota 5000 zł Dla zadania 3 : kwota 500 zł Forma wniesienia wadium zgodnie z art 45 ust 6 i 7 PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.niechanowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach