Przetargi.pl
Budowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Rawicz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, Folwark, ul. Półwiejska 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 546-10-59 , fax. 65 546-70-04
 • Data zamieszczenia: 2016-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rawicz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu
  Folwark, ul. Półwiejska 20 20
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 65 546-10-59, fax. 65 546-70-04
  REGON: 41021379600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kurcewiczówny w Rawiczu - sieć grawitacyjna ?200 o długości 156 m, b) Budowa sieci wodociągowej, sieci tłocznej i przepompowni ścieków w miejscowości Rawicz - do Ronda WOŚP - sieć wodociągowa ?160 o długości 670 m, sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej ?110 o długości 669 m, c) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Szymanowie - sieć grawitacyjna ?200 o długości 451 m. 2. Zakres zamówienia w sposób wyczerpujący opisuje dokumentacja techniczna załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Szczegółowy zakres zamówienia stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym dla niniejszego zakresu prac opracowanym w oparciu o projekt budowlany, 2) projektu budowlanego stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Mogące występować w dokumentacji projektowej i kosztorysowej nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. 5. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. 7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do złożenia uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik budowy, kierownik robót). 8. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych niniejszym zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określone w: 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr DT/362-4/16, 2) Kosztorysie ofertowym, 3) Projekcie budowlanym, 4) Polskich Normach. 9. Wymienione w dokumentacji projektowej wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 10. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do: 1) zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projekt. 2) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (do zdania Zamawiającemu) i zgłoszenia jej w ośrodku geodezyjnym. 3) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań (w tym zagęszczenia gruntu) wynikających z prawa budowlanego jak również odbiorów oraz wykonania dokumentacji powykonawczej, 4) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zm.); 5) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót jak również za odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny; 6) organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 7) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), 8) odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego utwardzeń terenu i zieleni, 9) po zakończeniu robót, demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z realizacja zamówienia, 10) udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały oraz urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452311006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rawicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach