Przetargi.pl
Budowę dr. gm. Nr 109266L od km 0+012,60 do km 0+313,25 i dr. gm. bez nr od km 0+003,60 do km 0+455,55 ul. Spokojna wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rz. Czarna Łada

Gmina Miasto Biłgoraj ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Plac Wolności 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6869600
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Biłgoraj
  Plac Wolności 16
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6869600
  REGON: 950369020
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowę dr. gm. Nr 109266L od km 0+012,60 do km 0+313,25 i dr. gm. bez nr od km 0+003,60 do km 0+455,55 ul. Spokojna wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rz. Czarna Łada
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: „Budową drogi gminnej Nr 109266L od km 0+012,60 do km 0+313,25 i drogi gminnej bez numeru od km 0+003,60 do km 0+455,55 ul. Spokojna w Biłgoraju wraz z rowem do włączenia do rzeki Czarna Łada. 4.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:Roboty drogowea) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – pomiary, roboty rozbiórkowe (m.in. nawierzchnie, ogrodzenia, przepusty) i przygotowawcze (wycinka drzew),b) budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej o przekroju ulicznym z nawierzchnią z SMA,c) budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej o przekroju szlakowym z nawierzchnią z SMA,d) budowa jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi gminnej,e) budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej,f) modernizacja i budowa rowu odwadniającego z włączeniem do rzeki Czarna Łada,g) budowa przepustów,h) odmulenie istniejących przepustów z blachy stalowej,i) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, j) urządzenie zieleni,k) inne roboty towarzyszące.Roboty branży sanitarneja) roboty branży sanitarnej – budowa kanalizacji deszczowej,Roboty branży elektryczneja) budowa oświetlenia ulicznego LED,b) przebudowa sieci elektroenergetycznej.Roboty branży teletechniczneja) budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej – kanał technologiczny,b) przebudowa kolidującej infrastruktury teletechnicznej.Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiOR, SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach