Przetargi.pl
Budowasieci systemu monitoringu wizyjnego w ramach zadania: Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji:społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez: modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego-zaprojektuj i wybuduj”

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 927 501 , fax. 612 920 072
 • Data zamieszczenia: 2021-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
  ul. Dworcowa 26
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 612 927 501, fax. 612 920 072
  REGON: 52657000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szamotuly.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowasieci systemu monitoringu wizyjnego w ramach zadania: Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji:społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez: modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego-zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celemniniejszego opracowania jest przedstawienie założeń (technicznych, organizacyjnych i finansowych) dotyczących realizacji inwestycji budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Szamotuły, przy założeniu utworzenia nowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz dołączeniu do istniejących przyłączy energetycznych będących w posiadaniu UMiG Szamotuły. Projekt koncepcyjny obejmuje stworzenie systemu pozwalającego na przyszłe zintegrowanie z systemami obejmującymi okolice miasta Szamotuły. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie m.in. 1) Opracowanie koncepcji na podstawie PFU; 2) Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót); 3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego projektu 5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ: A. Program funkcjonalno-użytkowy – koncepcja techniczna - załącznik nr 10 do SIWZ; B. Program funkcjonalno-użytkowy – parametry techniczne urządzeń do systemu monitoringu CCTV - załącznik nr 11 do SIWZ; C. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z rysunkami - załącznik nr 12 do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach