Przetargi.pl
Budowa zewnętrznej platformy dźwigowej (windy) w obiekcie Szkoły Podstawowej w Bedlnie

GMINA BEDLNO ogłasza przetarg

 • Adres: 99-311 Bedlno, 24
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BEDLNO
  24
  99-311 Bedlno, woj. łódzkie
  REGON: 611015543
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedlno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zewnętrznej platformy dźwigowej (windy) w obiekcie Szkoły Podstawowej w Bedlnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznej platformy dźwigowej (windy) w obiekcie Szkoły Podstawowej w Bedlnie, Bedlno 31B, 99-311 Bedlno.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:1) projekt budowlany, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SST), 3) przedmiar robót, (UWAGA: ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary robót stanowią jedynie materiał poglądowo – informacyjny), 4) projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach