Przetargi.pl
„Budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 100m3 z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ruda”

Gmina Radomyśl Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 39310 Radomyśl Wielki, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 819 121, , fax. 146 819 123
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radomyśl Wielki
  Rynek 32
  39310 Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie
  tel. 146 819 121, , fax. 146 819 123
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomyslwielki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 100m3 z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ruda”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 100m3 z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ruda” 1. Zamówienie obejmuje wykonanie zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 100m3 w miejscowości Ruda. Zakres robót obejmuje: wykonanie zbiornika wody czystej ze stali kwasoodpornej, wodociągu zasilającego zbiornik z rur PE, wodociągu ssawnego ze zbiornika do zestawu hydroforowego z rur PE, wodociągu tłocznego ze zestawu hydroforowego z rur PE, wymianę istniejącego wodociągu tłocznego ze zestawu hydroforowego, wykonanie rurociągu przelewowego i spustowego zbiornika z rur PE, przebudowę mostka wjazdowego, budowę wylotu do rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem tego rowu, wykonanie zasilania elektrycznego i AKPiA, wykonanie obsługi geodezyjnej (tj. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Przedmiarze robót, dokumentacji technicznej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiących cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 4.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach