Przetargi.pl
Budowa zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną w Suchej Beskidzkiej – etap I

Gmina Sucha Beskidzka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8742341, 8749544 , fax. 338 742 266
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sucha Beskidzka
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 033 8742341, 8749544, fax. 338 742 266
  REGON: 72181920000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną w Suchej Beskidzkiej – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przyziemia budynku zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną w Suchej Beskidzkiej. Zamówienie obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, - wykonanie fundamentów wraz z ich izolacją, - roboty murowe i żelbetowe, - wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej i opadowej, - przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dopełnieniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich formalności wynikających z warunków technicznych wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., - zapewnienie kierownictwa budowy i pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, - wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń. Podstawowe parametry budynku objętego przedmiotem zamówienia: - powierzchnia zabudowy: 562,60 m2, - ilość kondygnacji: 3, - wysokość: 10,50 m, - długość: 42,90 m, - szerokość: 11,95 m, - kubatura: 6 060,60 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych (użytkowych) oraz jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Wyrób równoważny nie musi być identyczny z opisanym w SIWZ. Powinien natomiast zapewniać zakładane funkcjonalności użytkowe, potwierdzające w pełni przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania i poziom ich jakości – niezawodności. Za równoważne należy uznać te materiały, urządzenia lub rozwiązania, których główne parametry, niezbędne do zapewnienia ich zasadniczej funkcji, nie są gorsze od założonych w dokumentacji przetargowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie traktowane jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3 niniejszego ogłoszenia. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt. III.4 niniejszego ogłoszenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. 3. Wykonawca musi sporządzić dokładnie wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ i dołączyć do oferty kosztorys ofertowy. 4. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 5. Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach