Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej nr 510296K ul. Cicha w km od 0+000,00 do km 0+114,03 w miejscowości Polanka Wielka w Gminie Polanka Wielka”

Gmina Polanka Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 32-607 Polanka Wielka, Długa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 488 008, , fax. 338 488 009
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polanka Wielka
  Długa 61
  32-607 Polanka Wielka, woj. małopolskie
  tel. 338 488 008, , fax. 338 488 009
  REGON: 07218188200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanka-wielka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 510296K ul. Cicha w km od 0+000,00 do km 0+114,03 w miejscowości Polanka Wielka w Gminie Polanka Wielka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest zadanie w formie robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 510296K ul. Cicha w km od 0+000,00 do km 0+114,03 w miejscowości Polanka Wielka w Gminie Polanka Wielka”. Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1 będzie polegał w szczególności na: 1) rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy; 2) rozebraniu istniejących warstw podbudowy jezdni, zjazdów; 3) korytowaniu w miejscu przebudowanej jezdni, zjazdów i poboczy; 4) budowie studni kanalizacji deszczowej 5) budowie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami; 6) ułożeniu krawężników; 7) wykonaniu ścieku przykrawężnikowego; 8) wykonaniu podbudowy jezdni, zjazdów, poboczy; 9) wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy; 10) wykonaniu korytek wzdłuż skarpy, umocnienia skarpy płytami ażurowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysiące złotych i 00/100) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2019 r. do godz. 10:00. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zasady wniesienia wadium określa część 8 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie przewiduje takiego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy, o którym mowa w pkt. 10.7 SIWZ, 2) kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony wg założeń opisanych w części 12 SIWZ;. 3) stosownie do art. 25a ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, których wzór zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania: a) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów; pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; b) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej), zgodnie z częścią nr 20 SIWZ; 5) dokument, z którego wynika jednoznaczne zobowiązanie się podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli dotyczy; 6) informacja, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp w przypadku, jeśli wybór danej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – jeżeli dotyczy; 7) dokument potwierdzający wniesienie wadium, na zasadach określonych w części 8 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach