Przetargi.pl
"Budowa z rozbudową drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej, Targowej i Ratuszowej w miejscowości Gościno wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym"

Gmina Gościno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji WP
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 513 382 , fax. 943 513 378
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościno
  ul. IV Dywizji WP 58
  78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 513 382, fax. 943 513 378
  REGON: 53488800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goscino.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa z rozbudową drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej, Targowej i Ratuszowej w miejscowości Gościno wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej, budowę ulicy Ratuszowej, wraz z drogą obsługującą miejsca postojowe, oraz budowę ulicy Targowej w Gościnie. - ZESTAWIENIE WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH: Zakres prac obejmuje: 1. rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej na odcinku o długości około 137mb, 2. budowę ulicy Ratuszowej na długości około 138m, 3. budowę drogi wewnętrznej (ul. Ratuszowa) obsługującej miejsca postojowe o długości około 138m, 4. budowę ulicy Targowej wokół planowanych budynków użyteczności publicznej o długości około 268mb, 5. budowę ciągu pieszo-jezdnego - ulica Targowa o długości 40mb. Wykonanie elementów drogowych, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do przenoszenia nacisku 115KN na oś, budowa nowych jezdni bitumicznych, budowa chodników, budowa odcinka drogi rowerowej, budowa zatok autobusowych, budowa miejsc postojowych, budowa ciągu pieszo-jezdnego, wykonanie trawników w obrębie rabat. Stał organizacja ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty branżowe: 1. budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, 2. budowa oświetlenia, 3. budowa kanału technologicznego, 4. usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, 5. regulacja wysokościowa armatury w dostosowaniu do nowych rzędnych nawierzchni. Wszystkie parametry rozwiązania techniczne drogowe i branżowych zgodnie z załączonymi projektami. Uwaga wykazane w projekcie podbudowy z betonu lub mieszanki pod nawierzchnie z kostki betonowej zastąpić podbudową z kruszywa C50/30 zachowując grubość warstwy wskazana w projekcie, kostkę betonową układać na podsypce z miału kamiennego 0/4 zachowując grubość projektowaną. Materiały odzyskane po demontażu istniejących nawierzchni (w szczególności płyty drogowe) stanowią własność zamawiającego i wykonawca zobowiązuje się do ich odzyskania i składowania w miejscu wskazanym przez zmawiającego. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie umowy. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ. 5. We wszystkich miejscach SIWZ lub dokumentacji projektowej, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy i art. 30 ust. 4 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej. 6. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: "Budowa z rozbudową drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej, Targowej i Ratuszowej w miejscowości Gościno wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym" jest dofinansowany w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania w przypadku nie otrzymania wnioskowanych środków finansowych. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace budowlane, bez względu na branże, w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia. 8. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli wypełniania przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 6, określa § 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach