Przetargi.pl
Budowa wolnostojącej kancelarii dla Leśnictw Tarnów i Dąbrówno.

Nadleśnictwo Sława Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 67-410 Sława, ul. Niewidziajły
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 566 229 , fax. 683 566 229
 • Data zamieszczenia: 2019-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Sława Śląska
  ul. Niewidziajły
  67-410 Sława, woj. lubuskie
  tel. 683 566 229, fax. 683 566 229
  REGON: 97004017800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowosci prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wolnostojącej kancelarii dla Leśnictw Tarnów i Dąbrówno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej – kancelarii – jednokondygnacyjnego, o powierzchni zabudowy ok. 78m², powierzchni użytkowej ok. 60m², kubaturze ok. 390m³, o konstrukcji szkieletowej drewnianej, wraz z zagospodarowaniem terenu; wg dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 6.1-6.3 do SIWZ. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem będzie realizowane w Jodłowie, Gm. Nowa Sól. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: roboty konstrukcyjno – budowlane, elektryczne, sanitarne, wykończeniowe, a także wykonanie przyłączy: energetycznego, wodnego oraz instalacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, zagospodarowanie terenu, wykonanie miejsca postoju pojazdów i ogrodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 359 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP O/Zielona Góra nr 55 1020 5402 0000 0402 0115 2883 z dopiskiem „Wadium – Budowa kancelarii” 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. 5. Z treści poręczenia, gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 14.11.2019r. do godz. 900. 7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Wadium takie należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (jw. w pkt 11.3) będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania tego rachunku bankowego przed upływem terminu składania ofert (jw. w pkt 11.6), gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (przelew z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium (wskazane jest dołączenie dowodu wpłaty do oferty). 9. Wykonawca, który złoży ofertę i dokona wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (jw. w pkt 11.3) przed terminem składania ofert, a uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. po upływie godz. 900 14.11.2019r. – podlega wykluczeniu z postępowania, a oferta takiego Wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą. 10. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, stwierdzenie, czy wadium zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert, nastąpi na podstawie dokumentu uzyskanego z banku. 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia wyżej wymienionego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w trybie i terminie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy, to jest ma obowiązek złożyć wskazane oświadczenie w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia - załącznik nr 11 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach