Przetargi.pl
„Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie”

Gmina Sulików ogłasza przetarg

 • Adres: 59-975 Sulików, Dworcowa 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 77 87 288 , fax. 75 77 56 922
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulików
  Dworcowa 5
  59-975 Sulików, woj. dolnośląskie
  tel. 75 77 87 288, fax. 75 77 56 922
  REGON: 230821440
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sulikow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie”.Inwestycja obejmuje:W celu zapewnienia dostaw wody dla miejscowości Stary Zawidów i Wielichów zaprojektowano wykonanie sieci wodociągowej łączącego miejscowości z istniejącą pompownią wody położoną w miejscowości Miedziana. Sieć zaprojektowano z rur wodociągowych polietylenowych dz 110, 160 PE100, SDR11, PN16, łączonych metodą zgrzewania doczołowego, z dopuszczeniem elektrooporowego oraz dn80 z żeliwa sferoidalnego na odejściach do hydrantów ppoż.Zaprojektowano rurociąg wodociągowy od miejsca włączenia do sieci w istniejącej pompowni na dz. nr 3 obr. Miedziana (W1) do drugiego miejsca włączenia do sieci żeliwnej dn 200 na dz. nr 4 obr. Stary Zawidów (W67).Sieć będzie wykonana metodą bezwykopową w pasach dróg powiatowych oraz części gminnych – przewiertem sterowanym horyzontalnym z komór startowych i połączeniowych o wym. 0,9x2,0m zlokalizowanych na PZT oraz metodą wykopową na pozostałych odcinkach. Wodociąg wykonywany przewiertem zaprojektowano na głębokości 2,0m. Pozwoli to uniknąć kolizji oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem przy pracach konserwacyjnych na poboczach. Odcinki wykonywane metodą wykopu otwartego zaprojektowano na głębokości 1,6m.Na projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy wodociągowe dn 110, 150mm z gumowym uszczelnieniem, zestawy redukcyjne ciśnienia, zawór odpowietrzająco-napowietrzający oraz studnię wodomierzową zgodnie z PZT.Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty p.poż. nadziemny fi80mm o wydajności Q=10l/s, zapewniające wodę do celów pożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.09.124.1030). Przed hydrantami zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe. Projektowane hydranty będą pełniły jednocześnie funkcję technologiczną – odpowietrzania i odwadniania.Projektowana inwestycja wymaga odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach montażowych instalacji. Poniżej zestawiono konstrukcje projektowanych nawierzchni do odbudowy w ramach przedmiotowej inwestycji.Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu Oddział w Sulikowie nr rachunku47 8392 0004 0000 0101 2000 0090 z dopiskiem „Wadium przetargowe – Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00.6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał poręczenia lub gwarancji w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania (z zastrzeżeniem, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Sulików;7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja, obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).7. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego.Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.8. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową):- na adres poczty elektronicznej: ug@sulikow.pl, w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej,Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr IW-ZA.271.5.2022 – znak postępowania, do którego wadium jest wnoszone;lub- złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wrazz ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf).9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 PZP zostanie odrzucona.10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości minimum 3000 m;Uwagi:1) Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa”, „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).2) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.3) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.4) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.b) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), tj. upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności inżynieryjnej drogowej w nieograniczonym zakresie.Uwagi:1) Uprawnienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżenie art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 201 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).2) Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).3) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach