Przetargi.pl
Budowa windy w Szkole Podstawowej nr 1 w Plewiskach

Gmina Komorniki ogłasza przetarg

 • Adres: 62-052 Komorniki, Stawna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 107 751, , fax. 618 107 985
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komorniki
  Stawna 1
  62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie
  tel. 618 107 751, , fax. 618 107 985
  REGON: 63125870900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.komorniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa windy w Szkole Podstawowej nr 1 w Plewiskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotowy szyb windy osobowej wraz z projektowanym dźwigiem zlokalizowany jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach przy ul. Szkolnej 64. Projektowany szyb windy zapewni obsługę dla osób i uczniów niepełnosprawnych. Lokalizację windy zaprojektowano w nowej części budynku, w pionie istniejących sal lekcyjnych, w centralnej części korytarza, przy głównym wejściu do budynku. DANE GEOMETRYCZNE: Powierzchnia zabudowy - 4,42 m2 Powierzchnia użytkowa - 3,00 m2 Kubatura - 47,07 m3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNNE: Rozbiórka posadzek, części stropów gęstożebrowych i wykucia otworów drzwiowych na poszczególnych kondygnacjach budynku. Wykop pod płytę fundamentową w podszybiu. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE SZYBU  Płyta fundamentowa żelbetowa zbrojona krzyżowo podwójnie, dołem i górą prętami żebrowanymi ø14 co 15 cm C16/20 (B20) na podkładzie z betonu żwirowego C8/10 (B10),  ściany szybu z bloczków betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo – wapiennej,  wieńce i nadproża: wieńce żelbetowe w wykutych otworach stropu, zbrojone prętami 4ø12, nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN120 w wykutych nad otworami drzwiowymi,  tynki ścian szybu kat. III szpachlowane,  posadzka cementowa gr. 3,5 cm , oraz uzupełnienie posadzek z płytek gres i rulonowych z PCV,  roboty malarskie i wykończeniowe: malowanie ścian dwukrotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem w kolorach jasnych,  przykrycie szybu płytą ognioodporną gipsowo - włóknowe np. Fermacell oparta na 3-ch belkach montażowych IPE-120. DANE TECHNICZNO - MATERIAŁOWE DŹWIGU OSOBOWEGO: - udźwig: 630 kg/8 osób - napęd: elektryczny bezreduktorowy - zasilanie: 400 V / 4,5 kW - wysokość podnoszenia: 7,1 m - szyb: szer. min. 1670 mm głęb. min. 1750 mm - wysokość nadszybia: 2900 mm(zaniżone) - głębokość podszybia: 600 mm(zaniżone) - maszynownia: w nadszybiu - prędkość jazdy: 1,0m/s, - ilość przystanków/dojść: 3/3 - kabina o wymiarach 1100x1400x2100 nieprzelotowa. Wykonanie:  ściany wykonane ze stali nierdzewnej, tylna ściana- lustro na całej powierzchni, poręcz fi 30stal nierdzewna,  wyposażenie: wyświetlacz cyfrowy informujący o aktualnym kierunku jazdy gotowy do podłączenia z siecią telefoniczną, układ automatycznej łączności ze wskazanym telefonem, przyciski z oznaczeniem Breila, podłoga antypoślizgowa,  drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe 2 skrzydłowe, 900x2000 mm, stal nierdzewna,  drzwi szybowe: automatyczne, teleskopowe 2 skrzydłowe o wym. 900x2000 mm, stal nierdzewna,  sterowanie: elektroniczne, mikroprocesorowe zbiorcze,  kasety wezwań: stal nierdzewna, piętrowskazywacz na przystanku podstawowym, na pozostałych strzałki kierunku jazdy. Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także z wykorzystaniem materiałów własnych, które mieszczą się w ramach zawartych w specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. Zakres prac obejmuje również uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego decyzji pozwolenia na użytkowanie. W przypadku użytych w dokumentacji przetargowej nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych w specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym prowadzone były prace budowlane. 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budowy. Teren wokół placu budowy nie może zostać zanieczyszczony jakimikolwiek materiałami pochodzącym z placu budowy. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji Wykonawca w ciągu 24 godz. uporządkuje zanieczyszczony teren. 6) Rozpoczęcie prac budowlanych powinno się odbyć najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż 24.06.2019 r. 7) Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki zostanie zawarta umowa posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na warunkach określonych we wzorze umowy. 8) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzgodnień oraz zgłoszeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia na etapie budowy oraz wynikają z dokumentacji projektowej na podstawie stosownych pełnomocnictw wystawionych przez Zamawiającego oraz do poniesienia wszystkich opłat związanych z nimi. 9) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności do wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD i przekazania jej Zamawiającemu. 11) Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, szczególnie tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynku. Na każdym etapie robót należy wykonać dokumentację fotograficzną, potwierdzającą właściwe wykonanie detali. 3. Parametry równoważne: Wszelkie nazwy własne producentów oraz znaki towarowe materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań. Takie materiały i urządzenia można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej, w tym równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod warunkiem, że ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne spełniają, co najmniej wymagania wymienione w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w dokumentacji projektowej wskazuje się znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: - europejskie aprobaty techniczne, - wspólne specyfikacje techniczne, - normy międzynarodowe, - inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności: - Polskie Normy, - polskie aprobaty techniczne, - polskie specyfikacje techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego. 4. Aspekt środowiskowy: Zgodnie z §7 ust. 19 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je na własny koszt do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o właściwym gospodarowaniu odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowaniu ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej oraz operatorzy sprzętu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, za wyjątkiem osób, których obowiązki nie polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), co dotyczyć może między innymi kierownika budowy i kierowników robót branżowych. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w pełnym zakresie. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy informacji o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ich firm, o ile są znane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy wg załączonego druku – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oryginał wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, wskazane jest dołączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu 3) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – dokument stosowne pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4) Zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ (dokument ten winien być składany w oryginale wraz z ofertą, o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach