Przetargi.pl
Budowa węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Stefana Batorego 19 i ul. Stefana Batorego 21 w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Lipnicka 26
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
  REGON: 07001907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Stefana Batorego 19 i ul. Stefana Batorego 21 w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa urządzeń cieplnych (węzłów c.o. i c.w) dla obiektów mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Stefana Batorego 19 i przy ul. Stefana Batorego 21 w Bielsku-Białej w celu ich podłączenia do sieci ciepłowniczej P.K. Therma, które pokryją potrzeby cieplne instalacji centralnego ogrzewania i potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej dla przedmiotowych budynków. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę indywidualnych węzłów cieplnych wymiennikowych zasilanych z sieci wodnej P.K. „Therma” dla budynków usytuowanych przy ul. Stefana Batorego 19 i ul. Stefana Batorego 21 w Bielsku-Białej, celem podłączenia ich do sieci miejskiej P.K. Therma, 2) charakterystyka i dane techniczne obiektów objętych zamówieniem: a) budynek przy ul. Stefana Batorego 19 położony jest na działce nr 1043, obręb: Żywieckie Przedmieście. Budynek wybudowany w 1900r. Budynek znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, podlega więc szczególnej ochronie konserwatorskiej, b) dane techniczne budynku: - budynek będzie pełnił funkcję mieszkalną z 8 lokalami mieszkalnymi, - powierzchnia użytkowa parteru - 181,17 m2, - powierzchnia użytkowa I piętra - 187,37 m2, - powierzchnia zabudowy - 245,22 m2, - kubatura - 2 608,00 m3, - wysokość budynku - 11,54 m, c) budynek przy ul. Stefana Batorego 21 położony jest na działce nr 1164, obręb: Żywieckie Przedmieście. Budynek wybudowany w 1889r. Budynek znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, podlega więc szczególnej ochronie konserwatorskiej, d) dane techniczne budynku: - budynek będzie pełnił funkcję mieszkalną z 7 lokalami mieszkalnymi, - powierzchnia użytkowa parteru - 182,13 m2, - powierzchnia użytkowa I piętra - 193,25 m2, - powierzchnia zabudowy - 245,01 m2, - kubatura - 2 608,00 m3, - wysokość budynku - 11,54 m, 3) prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową – zał. nr 3 i 3a do siwz i umowy, STWiORB – zał. nr 4 i 4a do siwz i umowy oraz przedmiarami robót – zał. nr 2 i 2a do siwz i umowy, 4) zamówienie będzie realizowane na czynnych obiektach. Nie przewiduje się wyłączenia z użytkowania na czas prowadzenia robót lokali mieszkalnych w budynkach, 5) po zakończeniu robót Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej obejmującej projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów robót, opisy i rysunki dotyczące realizacji poszczególnych robót, dokumenty dla zastosowanych urządzeń i materiałów, w tym wszelkie wymagane atesty i gwarancje oraz książkę obmiarów. 3. Prace objęte zamówieniem wykonywane będą w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie budowy węzłów cieplnych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Stefana Batorego 19 i Stefana Batorego 21 w Bielsku-Białej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 4. „Standardy jakościowe”, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli dokumentacji projektowej, ekspertyzie technicznej, programie prac konserwatorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót objętych zamówieniem. Uwzględniają także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny, tzn. że przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w kwocie: 3 554,66 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote 66/100). 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta Wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów: 1)oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, 2)szczegółowego kosztorysu ofertowego, sporządzonego z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VIII, 3)oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 17 do Specyfikacji, 4)wykaz części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli już na etapie składania oferty przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcom z podaniem wartości lub procentowej części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do Specyfikacji, jeżeli są mu znane 5)oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, 6)dowodu wniesienia wadium. 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt. 3 – 5. 3.Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów – podwykonawców, dla wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 (pkt. II oświadczenia). 4.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: 1)dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2)w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3)dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach