Przetargi.pl
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ulicy PCK 7: 2. Zamówienie składa się z 2 Części: Część 1 - Utworzenie izolatki obejmującej 3 stanowiska dializacyjne dla pacjentów zakażonych COVID -19. Część 2 - Modernizacja pomieszczeń gabinetów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Bialska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 673 753 , fax. 343 651 756
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  Bialska 104
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 673 753, fax. 343 651 756
  REGON: 12810530000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ulicy PCK 7: 2. Zamówienie składa się z 2 Części: Część 1 - Utworzenie izolatki obejmującej 3 stanowiska dializacyjne dla pacjentów zakażonych COVID -19. Część 2 - Modernizacja pomieszczeń gabinetów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ulicy PCK 7: 2.Zamówienie składa się z 2 Części: Część 1 - Utworzenie izolatki obejmującej 3 stanowiska dializacyjne dla pacjentów zakażonych COVID -19. Część 2 - Modernizacja pomieszczeń gabinetów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 3.Zamówienie realizowane w ramach Projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24 -0312/20 pn. ,,Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 - zakupy, wyposażenie i modernizacja infrastruktury szpitalnej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: opis techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na Platformie Zakupowej: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. 5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ W OFERCIE: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ (oryginały w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 3) Pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy): a)Oferta składana w postaci papierowej. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej (spółki cywilne/konsorcja) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. b)Oferta składania elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy dołączyć, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej (np. spółka cywilna, konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do skłania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w rozdz. VII ust. 6 SIWZ, sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ (oryginał w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach