Przetargi.pl
Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5273111 wew. , 325 , fax. 895 349 375
 • Data zamieszczenia: 2021-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  pl. Jana Pawła II 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5273111 wew. , 325, fax. 895 349 375
  REGON: 51074236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów, obejmująca jednocześnie upamiętnienie dawnego cmentarza Ewangelickiego przy ul.1 Maja. 2. Zakres branżowy robót obejmuje między innymi: 1) roboty przygotowawcze i wycinkę zieleni oraz roboty rozbiórkowe polegające głownie na rozbiórce garaży i budynków gospodarczych w ilości ponad pięćdziesięciu sztuk, znajdujących się na obszarze pomiędzy ulicami 1 Maja i Partyzantów oraz torowiskiem kolejowym, w tym na terenie zlikwidowanego powierzchniowo cmentarza ewangelickiego z lat dwudziestych XX wieku, wykonywane pod nadzorem archeologicznym i w sposób umożlwiający odzyskanie pozostałości po starych nagrobkach i obiektach, 2) budowę sieci kanalizacji deszczowej dn600 wraz ze studniami (w śladzie dawnego prze-biegu alei głównej cmentarza), 3) budowę jezdni i chodników stanowiących dojazdy i dojścia do przystanku PKP Olsztyn – Śródmieście, z siedmioma miejscami postoju krótkoterminowego, 4) budowę drogi dojazdowej do zaplecza posesji Wojewódzkiej Komendy Policji, z wydzielonymi dwoma stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami, 5) budowę chodników dla pieszych łączących przystanek PKP z ul. Partyzantów oraz terenem parkowym i Pawilonem Pamięci, 6) budowę Pawilonu Pamięci wraz ze ścianami komemoratywnymi, 7) zagospodarowanie terenu na strefę parkową wraz ze ścianami komemoratywnymi, lapidarium, krzyżem ewangelickim, gabionami i elementami małej architektury, w ramach upamiętnienia terenu dawnego Cmentarza Ewangelickiego, 8) budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej zdroju ulicznego, 9) budowę miejsca do montażu stacji roweru miejskiego, 10) budowę i przebudowę różnych sieci uzbrojenia technicznego wraz z usunięciem wszelkich występujących kolizji, 3.Szczegółowy zakres prac określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ustawy, w tym zamiennego projektu budowlanego, opracowanego przez Biuro Architektoniczne „GADOMSCY” Piotr Gadomski, zatwierdzonego decyzją ZRID Nr-4/2020 Prezydenta Olsztyna z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniającej decyzję ZRID NR -5/2016 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 listopada 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania inwestycyjnego pn.: ZADANIE 1, Budowa ul. Partyzantów na odcinku od 1-go Maja do Pl. Bema w Olsztynie. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią załączniki nr 4 do SIWZ oraz przedmiary robót (formularz cenowy) stanowią załączniki nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach