Przetargi.pl
Budowa ul. Owsianej w Plewiskach wraz z kanalizacją deszczową i wlotem do rowu melioracji wodnej „Plewianka” oraz przebudową przyłącza elektroenergetycznego

Gmina Komorniki ogłasza przetarg

 • Adres: 62-052 Komorniki, Stawna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 107 751, , fax. 618 107 985
 • Data zamieszczenia: 2019-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komorniki
  Stawna 1
  62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie
  tel. 618 107 751, , fax. 618 107 985
  REGON: 631258709
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.komorniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Owsianej w Plewiskach wraz z kanalizacją deszczową i wlotem do rowu melioracji wodnej „Plewianka” oraz przebudową przyłącza elektroenergetycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ulicy Owsianej o długość 212,07 m. Ulicę zaprojektowano jako jednojezdniową, dwukierunkową, o szerokości 5,0 m. Wzdłuż ulicy zaprojektowano na całej długości obustronne chodniki, zarówno przylegające do jezdni, jak i oddzielone pasem zieleni. Szerokość chodników wynosi co najmniej 2,0 m w przypadku chodników zlokalizowanych przy jezdni oraz nie mniej niż 1,5 m w przypadku chodników oddzielonych od jezdni pasem zieleni. Zaprojektowano nawierzchnię jezdni ulicy Owsianej jako nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnia chodnika i zjazdów również zostanie umocniona za pomocą betonowej kostki brukowej. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostaną odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej. Przewiduje się wykonanie rozbiórek nawierzchni istniejącej jezdni z betonowej kostki brukowej, z betonowych płyt betonowych itp. Przewiduje się również przebudowę istniejącej sieci elektrycznej kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem. Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także z wykorzystaniem materiałów własnych, które mieszczą się w ramach zawartych w specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. Zakres prac obejmuje również złożenie do Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jak również, jeśli jest wymagane, złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami pozwalającymi na uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego zaświadczenia o braku sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania lub pozwolenia na użytkowanie. W przypadku użytych w dokumentacji przetargowej nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych w specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym prowadzone były prace budowlane. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budowy. Teren wokół placu budowy nie może zostać zanieczyszczony jakimikolwiek materiałami pochodzącym z placu budowy. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji Wykonawca w ciągu 24 godz. uporządkuje zanieczyszczony teren. 6) Wykonawca zorganizuje objazd dla mieszkańców w taki sposób, aby w jak największym stopniu umożliwić dojazd do posesji oraz zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców z siedmiodniowym wyprzedzeniem o rozpoczęciu prac oraz każdorazowo o zmianie tymczasowej organizacji ruchu poprzez złożenie do skrzynek pocztowych informacji o terminie rozpoczęcia prac z podaniem nazwy firmy i telefonu kontaktowego do kierownika robót. Stosowna informacja zostanie również każdorazowo przekazana do Zamawiającego w formie umożliwiającej umieszczenie jej na stronie: www.komorniki.pl. 7) Wykonawca zobowiązany jest do prolongowania zatwierdzenia lub uzyskania nowego zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu załączonego do SIWZ. 8) Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki zostanie zawarta umowa posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) na warunkach określonych we wzorze umowy. 9) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych w obrębie skrzyżowania z ul. Wołczyńską zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej. Do uzyskania ww. pozwolenia na zajęcie pasa drogowego konieczne będzie załączenie zatwierdzonego projektu zabezpieczenia robót oraz organizacji ruchu. Powyższe Wykonawca uzyska na własny koszt. 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2017r. poz. 1260 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r. Nr 784). 11) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas trwania budowy. 12) Wykonawca wykona ze Spółką Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki (przed przystąpieniem do robót) protokolarny przegląd sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie objętym inwestycją w zakresie stanu technicznego istniejącej infrastruktury. Po zakończeniu robót (przed odbiorem końcowym), Wykonawca przedłoży protokół odbioru powyższych sieci podpisany przez przedstawiciela Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki. 13) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym zasad prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami, zgodnie z załączonymi do niniejszej SIWZ uzgodnieniami branżowymi. 14) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzgodnień oraz zgłoszeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia na etapie budowy oraz wynikają z dokumentacji projektowej na podstawie stosownych pełnomocnictw wystawionych przez Zamawiającego oraz do poniesienia wszystkich opłat związanych z nimi. 15) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności do wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z wyniesieniem granic realizowanej inwestycji. 16) Prace budowlane muszą być zaplanowane i prowadzone w taki sposób, aby utrzymać ruch ciężarowy i osobowy na całym remontowanym odcinku ulicy Owsianej w obu kierunkach. 17) Rozpoczęcie robót budowlanych musi nastąpić po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o .o., nie wcześniej niż 1.06.2019 roku. Do 15.05.2019 r. należy przeprowadzić prace geodezyjne i część robót rozbiórkowych. 18) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD i przekazania jej Zamawiającemu. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej oraz operatorzy sprzętu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, za wyjątkiem osób, których obowiązki nie polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), co dotyczyć może między innymi kierownika budowy i kierowników robót branżowych. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy ( załącznik nr 8 do SIWZ ). Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w pełnym zakresie. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy informacji o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ich firm, o ile są znane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy wg załączonego druku – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy 3) Oryginał wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, wskazane jest dołączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu 4) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – dokument stosowne pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5) Zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ (dokument ten winien być składany w oryginale wraz z ofertą, o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach