Przetargi.pl
Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie

Gmina Osielsko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, Szosa Gdańska 55A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osielsko
  Szosa Gdańska 55A
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 092350688
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie polegająca na wykonaniu:- jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości 4,50 m,- poboczy wzmocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m,- zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej,- odwodnienia liniowego i ścieku przykrawężnikowego,- kanalizacji deszczowej – wpusty deszczowe, studnie betonowe fi 1000mm i kanał z rury PCV-U 200 – 315 mm,- zbiornika infiltracyjno-odparowującego wraz z ogrodzeniem,- oświetlenia ulicznego – linia kablowa i 2 szt. lamp,- zabezpieczenia sieci podziemnych,- zieleni (humusowanie i trawnik).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa w Cz. IV. Ust. 2 pkt. 2.1. lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że:a) wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- minimum 2 budowy (przebudowy, rozbudowy) drogi klasy min. D o nawierzchni z kostki brukowej, o długości nie mniejszej niż 100 m każdab) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, legitymującymi się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone:- kierownik budowy – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej- kierownik robót branży elektrycznej – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii EuropejskiejW przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach