Przetargi.pl
Budowa ul. Brzozowej w m. Góra Kalwaria

Gmina Góra Kalwaria ogłasza przetarg

 • Adres: 05530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22/7273414 , fax. 22/7273414
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra Kalwaria
  ul. 3 Maja 10
  05530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  tel. 22/7273414, fax. 22/7273414
  REGON: 1327113400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Brzozowej w m. Góra Kalwaria
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Brzozowej w m. Góra Kalwaria zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę – decyzja 25/GK/2005 z dnia 09.02.2015 r. W ramach budowy przewiduje się zmianę istniejącej nawierzchni ze żwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej w granicach istniejącego pasa drogowego tj. na działkach inwestycyjnych o numerach 19/3, 20/1, 19/7, 20/9, 18/21, 17/8, 16/6, 15/7, 9/5 ,43, 4/4, 4/12, 3/7, 4/9, 5/8, obręb 10-03 Góra Kalwaria, jednostka ewidencyjna Góra Kalwaria. Długość budowanej ulicy 436,43m. Szerokość jezdni 5.0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, przekrój półuliczny, podbudowa dla kategorii ruchu -KR1. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla urządzeń i materiałów przyjętych w rozwiązaniach projektowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, które stanowią załączniki nr 5 i 6 do niniejszej SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ofercie wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, jakie użyje do realizacji przedmiotowego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach