Przetargi.pl
Budowa ul. Borek w Lubawie

Gmina Miejska Lubawa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-260 Lubawa, Rzepnikowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 455 300 , fax. 896 452 558
 • Data zamieszczenia: 2021-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lubawa
  Rzepnikowskiego 9A
  14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 455 300, fax. 896 452 558
  REGON: 51074347900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lubawa.bip-wm.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Borek w Lubawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową konstrukcją jezdni wraz z budową wpustów i przykanalików do kanalizacji deszczowej. Ponadto do wykonania przewiduje się ciągi piesze i oświetlenie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do siwz – dokumentacja projektowa i STWiORB. W zakresie zadania nie będzie realizowany parking przy cmentarzu komunalnym na wysokości km 0+500 i km 0+600. Zakres prac został wskazany na załączniku graficznym pod nazwą PZT Borek 1.pdf i PZT Borek 2.pdf 3. Zamawiający informuje, iż wykonane zostały już prace związane z realizacją zakresu etapu I, który obejmuje budowę ciągów pieszych i rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji sieci wodociągowej, budowę przepustu na rzece Elszka wraz z jezdnią nad przepustem oraz budowę oświetlenia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zakresu robót. W takiej sytuacji ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone zgodnie z przedstawionym przed podpisaniem umowy kosztorysem ofertowym. 5. Materiał z rozbiórki konstrukcji asfalto-betonowej oraz rozbiórki płyt chodnikowych, krawężników i obrzeży jest własnością Zamawiającego. Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania przekazać Zamawiającemu. Materiał należy ułożyć na paletach i owinąć folią. 6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zagospodarowania - we własnym zakresie i na własny koszt - wszelkiego urobku z robót ziemnych (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu urobku). 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 8. Wykonawca realizuje roboty z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, aprobaty, certyfikaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania jakości i ilości zastosowanych materiałów. 9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ, innych załącznikach znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ i innych załącznikach pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentację projektową, STWiORB, przedmiarach, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ i innych załącznikach oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych, g) izolacyjności cieplnej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. 10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach. 11. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 4 - projekcie umowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać miejsce wykonywania robót w należytym porządku, wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały będą składowane, a odpady i śmieci na bieżąco usuwane. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Każdego dnia po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania miejsca ich wykonywania. Wykonawca wykonuje czynności porządkowe z użyciem własnego sprzętu oraz własnych środków czyszczących. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępnia karty przekazania odpadów do utylizacji. 13. Zadanie to planowane jest do dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku nieotrzymania dofinansowania postępowanie to zostanie unieważnione.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach