Przetargi.pl
Budowa trasy turystycznej - pieszej, rowerowej, konnej - z Mrozów poprzez Rudkę, Kuflew, Jeruzal do Łukówca

Gmina Mrozy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7574175 , fax. 025 7574190
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mrozy
  ul. Adama Mickiewicza 35 35
  05-320 Mrozy, woj. mazowieckie
  tel. 025 7574175, fax. 025 7574190
  REGON: 71158277600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrozy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trasy turystycznej - pieszej, rowerowej, konnej - z Mrozów poprzez Rudkę, Kuflew, Jeruzal do Łukówca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dróg w Kuflewie i Jeruzalu stanowiących część trasy turystycznej z Mrozów do Łukówca. Zakres prac obejmuje wykonanie remontu na odcinku 730 m w Kuflewie i 1600 m w Jeruzalu. Stan istniejący Istniejące drogi mają nawierzchnię z gruntu naturalnego / piaski, pospółka / ulepszone kruszywami łamanymi o szerokości pasa drogowego 10 m w Kuflewie i 9.0 m w Jeruzalu. Ulepszona jezdnia ma szerokość ok. 5.0 m Nawierzchnia dróg jest płaska, przebiega w poziomie istniejącego terenu. W nawierzchni występują liczne koleiny i lokalne zagłębienia. Stan projektowany Projektuje się wykonanie remontu nawierzchni o szerokości 5.0 z kruszywa łamanego grubości 15 cm z dwustronnymi poboczami z gruntu rodzimego / pospółki/ o szerokości 1. 5 m. Łączna długość dróg - 2330 m o powierzchni 11650 m2 . pobocza - 6990 m2. Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni zapewniają spadki poprzeczne o wartości 5 %. Kolejność wykonywania robót a) profilowanie istniejącej nawierzchni wyrównanie nierówności i wybojów celem nadania prawidłowego profilu poprzecznego - zagęszczenie mechaniczne walcami ogumionymi. b) rozłożenie wraz z zagęszczeniem warstwy kruszywa łamanego o grubości średnio 15 cm c) wykonanie poboczy z pospółki. Remont polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Projektowane roboty budowlane nie zmienią parametrów użytkowych ani technicznych istniejącego pasa drogowego. Remont prowadzony będzie wyłącznie w granicach pasa drogowego. 2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, dokumentacja techniczna-projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót załącznik nr 9 do SIWZ 3. Dokumentacja projektowo - techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawierają podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji projektu. Wykonawca może zaoferować równoważne materiały budowlane, rozwiązania techniczne, wyposażenie oraz sprzęt dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w wymienionych dokumentach. Jeżeli w dokumentacji projektowo - technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarach robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie, należy przyjąć, że Projektant ze względu na trudność w opisaniu elementów przedmiotu zamówienia wskazał konkretne produkty i dopuszcza składanie ofert równoważnych zawierających materiały budowlane, rozwiązania techniczne, wyposażenie oraz sprzęt o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych i estetycznych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane, rozwiązania techniczne, wyposażenie oraz sprzęt spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowo - technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) do upływu terminu składania ofert. Wadium można wnieść w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 roku Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 620). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 42 9227 0004 0000 1557 2000 0060 - Bank Spółdzielczy w Mrozach. 3. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli środki w pełnej kwocie (wartości) znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, lub Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający wniesienie wadium (poręczenie, gwarancje) w terminie przewidzianym na składanie ofert. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.7. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału. 11. Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium określone w pkt 6. i 7. 12. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): ustalać beneficjenta gwarancji, tj. GMINĘ MROZY, określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), określać termin ważności (wynikający z SIWZ), określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mrozy.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach