Przetargi.pl
BUDOWA TORU ROLKOWO-WROTKOWEGO NA OBIEKCIE STADIONU LKS ZAPORA W PORĄBCE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

Gmina Porąbka ogłasza przetarg

 • Adres: 43-353 Porąbka, Krakowska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Porąbka
  Krakowska 3
  43-353 Porąbka, woj. śląskie
  REGON: 072182290
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA TORU ROLKOWO-WROTKOWEGO NA OBIEKCIE STADIONU LKS ZAPORA W PORĄBCE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie stadionu LKS ZAPORA w Porąbce - na działkach nr 2092/3 i 2092/4 w Porąbce ul. Stadionowa 5, polegająca na: 1)wykonaniu toru rolkowo-wrotkowego o długości około 400 m i szerokości od 5,05 m do 7,35 m o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia około 2623,80 m2); 2)wykonaniu strefy odpoczynku oraz nauki jazdy o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia około 414,20 m2) i częściowo z kostki betonowej szarej bez fazowej (powierzchnia około 421,50 m2); 3)wykonaniu wiaty w konstrukcji mieszanej drewniano-stalowej o wymiarach: dł. 10,14 m, szer. 3,28 m, wys.3,6 m; osadzonej na fundamentach o wymiarach w rzucie 50x50 cm i zagłębieniu 120 cm; z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym, wraz z wyposażeniem tj. panele drewniane o wys. 1 m, drzwiczki oraz blat drewniany (wszystkie elementy wyposażenia muszą być demontowalne; 4)dostawie i montażu 2 szt. ławek z oparciami o długości min. 1,5 m każda, 2 szt. koszy na śmieci oraz 2 szt. stojaków na rowery (każdy ze stojaków przeznaczony min. na cztery rowery). 2.Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –Edycja trzecia PGR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach