Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1a

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY D/S EKOLOGII W ŻYWCU ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48338612898
 • Data zamieszczenia: 2023-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY D/S EKOLOGII W ŻYWCU
  ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. +48338612898
  REGON: 070558756
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmge.zywiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezrealizowanych, pozostałych robót budowlanych w ramach kontraktu 28-1 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1”. Postępowanie to zostało ogłoszone w dniu 16 czerwca 2021 r. W związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od pierwotnej umowy na wykonania tego kontraktu, została dokonana inwentaryzacja terenu oraz przygotowany zakres rzeczowy pozostały do wykonania. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia, Wykonawca musi przeanalizować OPZ dotyczący kontraktu 28-1 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1” i wykonać pozostały zakres rzeczowy, opisany przez Zamawiającego w OPZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 4 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:1.1. posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy);W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie.1.2. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych zero groszy).W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie.2. zdolności technicznej lub zawodowej:2.1. wykazania, że w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o długości minimum 1500,00 m.b.;2.2. wykazania, że w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1200,00 m.b.;2.3. Jako wykonanie roboty budowlanej (zadania) należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania Protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).2.4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, dopuszcza łączne spełnienie warunków określonych w pkt 2.1. oraz warunków określonych w pkt 2.2. przez Wykonawców.2.5. Warunek określony w pkt 2.1. musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2.6. Warunek określony w pkt 2.2. musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2.7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.2.8. Dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą (łącznie)2.8.1. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;2.8.2. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zadań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej;2.8.3. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 kontraktu (umowy) dla zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1200,00 m.b.2.8.4. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 kontraktu (umowy) dla zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej o długości minimum 1500,00 m.b.UWAGA! Ze względu na ograniczenia liczby znaków w ogłoszeniu o zamówieniu informujemy, że pełna informacja dotycząca warunków udziału w postępowaniu znajduje się w punkcie 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach