Przetargi.pl
Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sosnowicy

Urząd Gminy w Sosnowicy ogłasza przetarg

 • Adres: 21-230 Sosnowica, ul. Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5912152 , fax. 0-82 5912152
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Sosnowicy
  ul. Spokojna 10
  21-230 Sosnowica, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5912152, fax. 0-82 5912152
  REGON: 54579700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugsosnowica.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sosnowicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Sosnowica” 2. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działkach położnych w msc. Sosnowica gm. Sosnowica określonych w załączonych pozwoleniach, zezwoleniach i zgłoszeniach stanowiących załącznik nr 1A do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z właściwościami określonymi w dokumentacji budowlano-technicznej oraz wszelkie inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w celu osiągnięcia zakładanego celu operacji/projektu. 4. Zamówienie obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na: sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, wydane dla danego przedsięwzięcia decyzje, zezwolenia i zgłoszenia administracyjne oraz uzgodnienia dokumentacji budowlano-technicznej. 5. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji budowlano-technicznej stanowiącej (Załącznik Nr 1B do SIWZ), w skład której wchodzą: - Projekty budowlane, projekty wykonawcze, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Przedmiary robót, z tym zastrzeżeniem, iż przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: A. Budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą - br. inżynieryjna A.1. Obrzeża betonowe 30x8 cm A.2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm A.3. Nawierzchnia z kostki gr 6 cm A.4. Nawierzchnia z tłucznia A.5. Ogrodzenie B. Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą - br. budowlana B.1. Szalet - Roboty ziemne B.2. Szalet - Stopy i ściany fundamentowe B.3. Szalet - Ściany zewnętrzne B.4. Szalet - Ściany wewnętrzne B.5. Szalet – Wieniec B.6. Szalet - Pokrycie dachowe B.7. Szalet - Stolarka okienna i drzwiowa B.8. Szalet – Posadzki B.9. Szalet - Roboty wykończeniowe B.10. Szalet – Elewacja B.11. Szalet – Wyposażenie B.12. Wiata - Roboty ziemne B.13. Wiata - Roboty żelbetowe B.14. Wiata - Pokrycie dachowe B.15. Wiata - Okładziny słupów C. Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą - br. sanitarna C.1. Roboty ziemne C.2. Przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa C.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i kanalizacja deszczowa C.4. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej - toaleta publiczna C.5. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna - toaleta publiczna C.6. Instalacja solarna - toaleta publiczna D. Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą - br. elektryczna D.1. Roboty branża elektryczna UWAGA: Zamawiający przewiduje etapowanie robót, które Wykonawca bezwzględnie winien uwzględnić w ofercie: Etap I – Elementy B+C4+C5+C6+D Etap II – Elementy A+C1+C2+C3 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z właściwościami określonymi w dokumentacji budowlano-technicznej oraz wszelkie inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w celu osiągnięcia zakładanego celu operacji/projektu. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlano-techniczną, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (stanowiącymi integralną i nierozerwalną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami ustalonymi przez zamawiającego. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót, prac i czynności, jakie są niezbędne do należytego, zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonania i prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wydanych decyzji administracyjnych, warunków, zezwoleń, uzgodnień i obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony środowiska, sanitarnych, bhp, p.poż, wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej Specyfikacji. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia stwierdzi występowanie na placu budowy ptaków i zwierząt gatunków chronionych, obowiązany jest do przerwania robót/oraz poinformowania o powyższym Zamawiającego i Inspektora Nadzoru/, a także przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków i zwierząt gatunków chronionych określonych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (dz. u. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016r. poz. 2183). Inwentaryzację przyrodniczą należy niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu. 3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca przed rozpoczęciem prac zobligowany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków i zwierząt gatunków chronionych określonych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (dz. u. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016r. poz. 2183). Inwentaryzację przyrodniczą należy przedłożyć zamawiającemu przed rozpoczęciem prac. 4. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia w stolarce okiennej w szalecie zastosować skuteczne rozwiązania uniemożliwiające wgląd do wnętrza pomieszczenia (szyby piaskowe, folie okienne matowe itp.). 5. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz do utrzymania w czystości dróg publicznych po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Parczewie Oddział w Sosnowicy nr rachunku: 40 8042 0006 0130 0231 2000 0270 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.14.2019 – Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sosnowicy” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z Zestawieniem cenowym elementów rozliczeniowych stanowiącym Załącznik Nr 3a do SIWZ. W przypadku sporządzenia oferty przez Wykonawcę na własnym formularzu, wymaga się aby Wykonawca uwzględnił w nim wszystkie oświadczenia i elementy zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach