Przetargi.pl
Budowa szlaku pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 i nr 1333 R

Gmina Świlcza ogłasza przetarg

 • Adres: 36-072 Świlcza, Świlcza 168
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8670100, 8670133 , fax. 017 8670157
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świlcza
  Świlcza 168 168
  36-072 Świlcza, woj. podkarpackie
  tel. 017 8670100, 8670133, fax. 017 8670157
  REGON: 69058214000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szlaku pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 i nr 1333 R
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa szlaku pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 i nr 1333 R w zakresie: 1) odwodnienie szlaku pieszo-rowerowego na dł. 745,5 mb: a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym, b) wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15m3, grunt kategorii I-II, c) roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40m3, grunt kategorii I-II, d) podbudowa z pospółki (piasku), w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm - podbudowa pod kolektor, e) obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, f) studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem bez syfonu, g) studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425-mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, głębokość do 2.Om, kineta typ III dopływ lewy, 400/400-mm, h) rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-400-mm, i) przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm, j) studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi-1000-mm, głębokość 3-m + krata 40x40 o oczkach kwadratowych do 5 cm, k) ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 10-cm, l) ułożenie na skarpach płyt ażurowych 60x40x10 typu YOMB na podsypce piaskowej o gr. 10 cm z zabiciem kołkami (po 3 szt. na jedną płytę ażurową); 2) budowa szlaku pieszo-rowerowego na dł. 745,5 mb (część dla rowerzystów wykonana z asfaltu o pow. 1 118, 250 m2, część dla pieszych wykonana z kostki brukowej o pow. 512 m2, wykonanie zjazdów z kostki brukowej o powierzchni 81,75 m2: a) rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-30-cm, b) rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe, c) rozebranie barier stalowych pojedynczych, d) warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm, e) podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia grubość 10 cm, f) podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości, g) podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia grubość 17 cm, h) podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości, i) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II, j) ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, k) krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, l) obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, m) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - część dla pieszych, nowa kostka, n) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - część dla pieszych, kostka z przełożenia, o) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - część dla pieszych zjazdy, p) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm - część dla rowerzystów, q) rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1-m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu I-II, r) oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie, s) znakowanie poziome (słupki + tabliczki + montaż + transport); 3) przełożenie chodnika na dł. 118,8 mb: a) rozebranie nawierzchni z kostki kbrukowej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8-cm, b) rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 10 cm, c) rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy, d) rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 40-cm, e) rozebranie podbudowy, z pospółki ręcznie, grubość podbudowy 10-cm - analogia grubość podbudowy gr. 4 cm, f) rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy, g) transport wewnętrzny materiałów sztukowych (kostka brukowa) na odległość 5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, h) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe, i) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne - przesunięcie, j) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm - grubość 6 cm, k) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm, l) warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa pod kolektor, m) obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321302
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RRG.271.26.2014 Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrotu wadium. 6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 8. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. 10. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 11. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swilcza.i-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach