Przetargi.pl
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z REMIZĄ W BROCHOCINIE

Gmina Zagrodno ogłasza przetarg

 • Adres: 59-516 Zagrodno 52,
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 8773 396 , fax. (076) 8773 345
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagrodno
  59-516 Zagrodno 52, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 8773 396, fax. (076) 8773 345
  REGON: 39064767600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagrodno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z REMIZĄ W BROCHOCINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w Brochocinie. Projektowany obiekt jest inwestycją celu publicznego i będzie służył mieszkańcom wsi Brochocin. Przewiduje się jego użytkowanie w charakterze -świetlicy wiejskiej -garażu na samochód straży pożarnej (remiza) z zapleczem sanitarno - higienicznym dla strażaków. Budynek świetlicy został zaprojektowany dla 60 osób jednocześnie przebywających w obiekcie. Projektowany budynek ma prostą formę architektoniczną nawiązującą do architektury budynków otaczających. Bryłę budynku tworzy parter, którego gabaryty wyznacza prostokąt o wymiarach 10,96 x 31,35 m z dachem dwuspadowym oraz przybudówka o wymiarach 5,28 m x 14,47 m z dachem jednospadowym. Budynek parterowy wolnostojący nie podpiwniczony, dach dwuspadkowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą. Obiekt wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z własnej kotłowni. Obiekt służył będzie mieszkańcom wsi Brochocin. Teren przy obiekcie niezagospodarowany. 2. Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilość robót do wykonania określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy a po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego porządku, demontaż obiektów tymczasowych, wywóz ziemi i gruzu na wysypisko i utylizacja odpadów. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 5. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów lub urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użytej w dołączonej do niniejszej SIWZ dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. 6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie realizacji projektu, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. 7. Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452155002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1) w zakresie warunku określonego w ust. 1 pkt. 1 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) w zakresie warunku określonego w ust. 1 pkt 2: a) wykonali co najmniej 2 roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku. W przypadku przebudowy, odbudowy, rozbudowy oraz nadbudowy budynku wykonane zadanie musi obejmować cały obiekt lub cześć tego obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 2 500 m3. Zakres rzeczowy zadania z zakresu budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku musi obejmować przynajmniej roboty: ogólnobudowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne oraz elektryczne, b) dysponują min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Warunek wyżej określony w niniejszym punkcie zostanie spełniony także w przypadku Wykonawców, którzy przedłożą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) w zakresie warunku określonego w ust. 1 pkt 3 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimalnej 1 000 000 zł (jeden milion złotych). 4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 1000 000 zł. (jeden milion złotych). 3. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty wymagane: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, 2) Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wg załącznika Nr 1A. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2. 7) Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3. 8) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienionych w rozdziale V ust. 2 pkt 2b, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik (załącznik Nr 4). W przypadku wskazania w niniejszym wykazie przez Wykonawcę osób, którymi będzie dysponował na podstawie porozumienia z innymi podmiotami - również pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 9) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wyszczególnione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 4 posiadają wymagane uprawnienia, tj. decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 10) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 5, (Rozdz. 5 ust 2 pkt. 2) 11) Dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w załączniku nr 5 zostały wykonane należycie (np. protokoły, referencje). 12) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min. 1 000 000 zł. (jeden milion złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 13) Kopię wniesienia wadium. 14) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 1 000 000 zł. (jeden milion złotych). 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji. 2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) W związku z pkt 3 do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: a) którego postępowania dotyczy; b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem; c) jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie; d) zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie umowy). 5) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 6) Korespondencja dotycząca postępowania prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem. 7) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 pkt 3, 5, 6, 7 przez każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 8) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605). 4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem 5. Wszystkie złożone dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zagrodno.i-gmina.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach