Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice

Gmina Lipnik ogłasza przetarg

 • Adres: 27-540 Lipnik, Lipnik
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8691410, 8691419 , fax. 158 691 754
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipnik
  Lipnik 20
  27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8691410, 8691419, fax. 158 691 754
  REGON: 83040983800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wodociągowym i elektrycznym, zagospodarowaniem terenu, instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej oraz zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Parametry budynku: Powierzchnia zabudowy 102,15 m2 . Powierzchnia użytkowa 85,05 m2 Kubatura : 482,0 m3 . Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej – powykonawczej inwestycji. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach