Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada, na działce nr 1835/21 wraz z infrastrukturą techniczną

Gmina Włodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825721234 , fax. 825721234
 • Data zamieszczenia: 2019-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włodawa
  ul. Jana Pawła II 22
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 825721234, fax. 825721234
  REGON: 11019786500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wlodawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada, na działce nr 1835/21 wraz z infrastrukturą techniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Budowę świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada, na działce nr 1835/21 wraz z infrastrukturą techniczną: - instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja grzejnikowa VC, wentylacja i klimatyzacja, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze ciepłownicze. - roboty elektryczne – WZL kablowy, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, badania i pomiary. 2) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,08 kWp. Podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej dla obiektu budowlanego niezbędną do dokonania zgłoszenia. 3) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – chodniki i dojścia, osłona śmietnikowa, zieleń. 4) Wyposażenie świetlicy ( krzesła – 26 szt. stoły składane – 7 szt.; regał biblioteczny dwustronny – 16 szt.; szafka bhp dwudzielna metalowa – 2 szt.; regał biurowy- 2 szt.; lodówka – 1 szt.; kuchnia gazowa – 1 szt.; szafki kuchenne – 2 szt.; szafka zlewozmywakowa – 1 szt.; fotel – 5 szt.; biurko drewniane z szufladami – 1szt.; fotel biurowy ergonomiczny – 1szt.; laptop – 5 szt.; drukarka laserowa A4 – 1 szt.; Telewizor Led 55 cale – 1 szt.; projektor multimedialny – 1 szt.; magiczny dywan – projektor – 1 szt.; konsola do gier zespołowych z czujnikiem ruchu – 1 szt.; kamera internetowa – 1 szt. Wskaźniki budynku-ogółem: Powierzchnia zabudowy m2= 245,04 Powierzchnia użytkowa m2= 205,46 Kubatura m3= 1086,75 Wysokość budynku do kalenicy m= 5,75 Wysokość budynku do stropu ostatniej kondygnacji wraz z jego dociepleniem - m = 4,60-niski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł (Słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu, należy wpłacić na rachunek bankowy nr 91 1020 1260 0000 0402 0099 5431 w PKO BP S.A Biała Podlaska, z dopiskiem „Budowa świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada, na działce nr 1835/21 wraz z infrastrukturą techniczną” 4. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 – 5, oryginał dokumentu należy dołączyć od oferty. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający będzie uważał za skuteczne w chwili uznania na rachunku zamawiającego. 6. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. 7. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie. 8. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa sposobu spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach