Przetargi.pl
„Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz w gminie Stara Dąbrowa”

Gmina Stara Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 73-112 Stara Dąbrowa,
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 5739820, 5739832 , fax. 0-91 5739822
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stara Dąbrowa 20
  73-112 Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 5739820, 5739832, fax. 0-91 5739822
  REGON: 81168572800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.staradabrowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz w gminie Stara Dąbrowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu dla budynku świetlicy wiejskiej, kontenerowej. Budynek usytuowano na działce nr 94/4 w m. Tolcz. Działka nr 94/4 o powierzchni ok. 4057m2 zlokalizowana w miejscowości Tolcz. Jest ona własnością gminy Stara Dąbrowa. Teren jest zadrzewiony. Rzędne terenu wahają się od 63,7do 64,3 m n.p.m. Wjazd istniejący na teren działki i do miejsc postojowych wraz z dojściem do budynku świetlicy wiejskiej kontenerowej od strony południowej z działki drogowej powiatowej nr 93 w Tolczu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł. Szczegóły w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach