Przetargi.pl
Budowa stref aktywności przy ul. Gagarina i ul. Różanej w Lubartowie

Gmina Miasto Lubartów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 552 273 , fax. 818 552 016
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lubartów
  ul. Jana Pawła II 12
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 552 273, fax. 818 552 016
  REGON: 43101938800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stref aktywności przy ul. Gagarina i ul. Różanej w Lubartowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch otwartych stref aktywności: przy ul. Gagarina i ul. Różanej w Lubartowie. a) Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Gagarina obejmuje montaż: - orbitreka - szt. 1, - poręczy równoległej – szt. 1, - biegacza – szt. 1 , - wioślarza - szt. 1, - motyla A – szt. 1, - motyla B – szt. 1, - tablic informacyjnych - szt. 2, - ławek trwale związanych z gruntem – szt. 4, - koszy na śmieci – szt. 2, - rządzeń do gier edukacyjnych – szt. 2, - stojaka dla rowerów (min. 5 stanowisk) – szt. 1, b) Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Różanej obejmuje montaż: - orbitreka - szt. 1, - poręczy równoległej – szt. 1, - biegacza – szt. 1 , - wioślarza - szt. 1, - motyla A – szt. 1, - motyla B – szt. 1, - drabinki – szt. 1, - tablic informacyjnych - szt. 2, - ławek trwale związanych z gruntem – szt. 4, - koszy na śmieci – szt. 2, - urządzeń do gier edukacyjnych – szt. 2, - stojaka dla rowerów (min. 5 stanowisk) – szt. 1,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 3000,00PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach