Przetargi.pl
Budowa stacji uzdatniania wody w Trzebnicy, gm. Trzebnica

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, Pl. M. J. Piłsudskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 310 99 92 , fax. 71 312 38 64
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Pl. M. J. Piłsudskiego 1
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 310 99 92, fax. 71 312 38 64
  REGON: 21793317000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ergo.trzebnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stacji uzdatniania wody w Trzebnicy, gm. Trzebnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  P45rzedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające na: Budowie stacji uzdatniania wody w Trzebnicy, gm Trzebnica – w trybie zaprojektuj i wybuduj, Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie stacji uzdatniania wody i podłączeniu jej do ujęcia wodnego ze studni głębinowej, sieci wodociągowej. Zaplanowana stacja uzdatniania będzie pracowała w pełni automatycznie, z monitoringiem stanu urządzeń i przesyłem wybranych danych do systemu wizualizacji komputerowej. Nie przewiduje się stałej obsługi stacji. Zakresem swym omawiany program obejmuje: - wykonaniu budynku stacji w technologii tradycyjnej, - budowie zbiornika wody uzdatnionej, - przygotowanie terenu pod budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz niezbędnymi obiektami technologicznymi, - dokonaniu montażu urządzeń stacji uzdatniania wody, - dokonaniu rozruchu stacji uzdatniania wody, osiągnięcie parametrów ilościowych i jakościowych założonych w projekcie technologicznym, - pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją projektu modernizacji stacji. Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów Przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach