Przetargi.pl
Budowa sportowo-naukowego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 13 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-105 Gliwice, Józefa Elsnera 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032/270-03-50
 • Data zamieszczenia: 2023-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach
  Józefa Elsnera 25
  44-105 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032/270-03-50
  REGON: 000721490
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp13.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sportowo-naukowego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 13 w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane związane z kontynuacją modernizacji Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach przy ul. Elsnera 25 i obejmują budowę szkolnego placu zabaw w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- dokumentacji techniczno–wykonawczej : Utwardzenie fragmentu nawierzchni wraz z instalacją urządzeń małej architektury opracowanej przez RENSTUDIO – Szymon Rendchen, która stanowi załącznik nr 6.1 do SWZ- załączniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych- przedmiarze robót określający zakres rzeczowy poszczególnych robót , stanowiący załącznik nr 6.3 do SWZZe względu na charakter obiektu, na terenie którego, będą prowadzone roboty remontowo-budowlane zamawiający oczekuje od wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych .W celu zapoznania się z układem komunikacyjnym i miejscem prowadzenia robót, zamawiający oczekuje przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Roboty mogą być prowadzone w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki.Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. nr 113, poz. 759 z późń. zm.).Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez zamawiającego i projektanta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisówOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa od oferowanej ceny wykonania zamówienia przez Wykonawcę.4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji placów zabaw , wykonanej w obrębie czynnych obiektów użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263 o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto zł każdej z wykonanych robót.W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówieniaO zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz pełnienia funkcji kierownika budowy w realizacji min. dwóch robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji placów zabaw, wykonanych na terenie czynnych placówek oświatowych.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach