Przetargi.pl
Budowa skateparku w Wydminach

Urząd Gminy w Wydminach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-510 Wydminy, pl. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 421 00 83 , fax. 87 421 00 83
 • Data zamieszczenia: 2020-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Wydminach
  pl. Rynek 42370
  11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 421 00 83, fax. 87 421 00 83
  REGON: 54090800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wydminy.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa skateparku w Wydminach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie skateparku w Wydminach na działce nr 179/3 obręb Wydminy. Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję jest terenem niezagospodarowanym, zielonym. Posiada spadek w kierunku południowo-zachodnim. Graniczy z istniejącą myjnią samochodową na działce nr 179/1. Od północy jest ograniczony drogą z płyt betonowych. Roboty budowlane polegają na wykonaniu płyty żelbetonowej skateparku z wyprofilowanymi przeszkodami dostosowanymi do jazdy na nich na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach. Projektuje się skatepark w technologii monolitycznej, żelbetonowej. Płyta skateparku posiada niewielki spadek dla odprowadzenia wód deszczowych na teren nieutwardzony w granicach własnej działki. Przy projektowaniu skateparku wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu. Wzdłuż dojścia do obiektu projektuje się oświetlenie parkowe latarniami solarnymi. Zakres prac obejmuje także wykonanie dojścia do obiektu z ul. Giżyckiej. Przewiduje się następujący zakres prac związany z budową skateparku: - splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni - wytyczenie projektowanego skateparku - roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża pod projektowane nawierzchnie - wykonanie warstwy podbudowy - wykonanie płyty żelbetonowej oraz przeszkód betonowych wraz z ich wykończeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach - montaż tablicy z regulaminem obiektu - montaż latarni solarnych - montaż mini rampy - dostawę wc przenośnego kompaktowego typu toy-toy - humusowanie i obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego w niezbędnym zakresie - uporządkowanie terenu Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia z uwagi, iż teren wymaga jego wcześniejszego przygotowania i uporządkowania. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 5 – dokumentacją projektową, Załącznikiem nr 4 – STWiORB. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac - Załącznik nr 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) . Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Wydminy Nr 05936400002004000244190001 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za skuteczny termin wniesienia wadium przyjęty za ważny, będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3) Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 11 Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 4) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach