Przetargi.pl
Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, parku linowego oraz strefy relaksu na terenie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni na podstawie i zgodnie z Projektem Budowlano Wykonawczym pod nazwą ” Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, parku linowego oraz strefy relaksu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31”, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szkoła Podstawowa Nr 31 ogłasza przetarg

 • Adres: 81-007 Gdynia, Chylońska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587821151, , fax. 587821150
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 31
  Chylońska 227
  81-007 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 587821151, , fax. 587821150
  REGON: 19291118400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp31@sp31gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, parku linowego oraz strefy relaksu na terenie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni na podstawie i zgodnie z Projektem Budowlano Wykonawczym pod nazwą ” Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, parku linowego oraz strefy relaksu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31”, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, parku linowego oraz strefy relaksu na terenie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni na podstawie i zgodnie z Projektem Budowlano Wykonawczym pod nazwą ” Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, parku linowego oraz strefy relaksu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31”, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( stanowiące odpowiednio załącznik nr 9,10,11,12,13,14 do SWIZ), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: -dokumentacja projektowa – przedmiar robót załączniki nr 9, 10, 11, 12, 14, do SWIZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– załącznik nr 13 do SWIZ - Obejmuje w szczególności: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu; b) prace demontażowe, wywóz i utylizacja odpadów; c) wykonanie robót ziemnych; d) wykonanie nawierzchni z kostki; e) wykonanie nawierzchni piaskowej; f) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. g) montaż urządzeń do zabaw dla dzieci; - ważka; - urządzenie sprawnościowe; - karuzela; -zestaw wielofunkcyjny; - huśtawka podwójna; - drabinki ( montaż zgodny z wymaganiami normy PN-EN 16630:2015); - stól do gry w szachy h) montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu ( zgodny z wymaganiami normy PN-EN 16630:2015): -wyciąg górny - wyciąg dolny; -prasa ręczna; -orbitek; - biegacz + twister + wahadło - wioślarz; - narciarz; - jeździec; - rower. i) montaż parku linowego( zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-2):; j) montaż hamaków miejskich k) montaż elementów małej architektury l) dostawa i montaż elementów małej architektury; ł) montaż urządzeń ( zgodnie normą PN-EN 1176-1:2009);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: - Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 10 i Rozdziału 11 SIWZ. - Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej. - Dowód wniesienia wadium – nie dotyczy. - Kosztorys ofertowy. - Zaakceptowany projekt umowy. - W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. - W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 11.2.8. W przypadku stosowania innych urządzeń na placu zabaw niż przedstawione w dokumentacji projektowej należy wraz ze złożoną ofertą złożyć karty katalogowe urządzeń w celu weryfikacji. W przypadku nie złożenia kart katalogowych oferta zostanie odrzucona

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach