Przetargi.pl
Budowa siedziby leśniczego Leśnictwa Sojawa z częścią mieszkalną - drugi przetarg nieograniczony

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce ogłasza przetarg

 • Adres: 25-668 Kielce, ul. Hubalczyków 15
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 335-63-60 , fax. 0-41 345-24-08
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce
  ul. Hubalczyków 15 15
  25-668 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 335-63-60, fax. 0-41 345-24-08
  REGON: 29002005800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kielce.radom.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa siedziby leśniczego Leśnictwa Sojawa z częścią mieszkalną - drugi przetarg nieograniczony
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania prowadzonego pn.: Budowa siedziby leśniczego Leśnictwa Sojawa z częścią mieszkalną - drugi przetarg nieograniczony. W zakres robót budowlanych budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1) Budowie budynku gospodarczego, 2) Budowie placów, chodników wraz zagospodarowaniem, 3) Budowie ogrodzenia z wiatą śmietnikową. Siedziba Leśniczego Leśnictwa Sojawa wraz z przyległą infrastrukturą zlokalizowane będą na działce o nr ewid. 738/4 w miejscowości Snochowice, gm. Łopuszno. Szczegółowy zakres robót a także technologia wykonania danego obiektu budowlanego zawarta jest w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w n/w załącznikach: Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), Załącznik nr 11- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 12- Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451130002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: BGŻ S.A. o/Kielce Nr rachunku: 25 2030 0045 1110 0000 0027 6590 z dopiskiem na blankiecie przelewu Budowa siedziby leśniczego Leśnictwa Sojawa z częścią mieszkalną - drugi przetarg nieograniczony znak sprawy SA.270.31.2016 Wadium wnoszone w innej formie jak pieniężna należy złożyć w formie nienaruszonego oryginału w kasie u Zamawiającego, Nadleśnictwo Kielce, ul. Hubalczyków 15, 25-668 Kielce. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Dopisanie przez gwaranta dodatkowych warunków poza koniecznością przedstawienia umocowania prawnego osoby występującej w imieniu beneficjenta do żądania wypłaty wadium w formie pieniężnej może spowodować nieprzyjęcie wadium i odrzucenie oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi zabezpieczyć cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia, kwotę gwarancji/poręczenia, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy PZP oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w dokumencie wadialnym musi być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużony okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_kielce/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach