Przetargi.pl
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach”

Gmina Banie ogłasza przetarg

 • Adres: 74-110 Banie, ul. Skośna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 166 381 , fax. 914 166 353
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Banie
  ul. Skośna 6
  74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 166 381, fax. 914 166 353
  REGON: 53339200000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze zamówienie dotyczy budowy sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach” jest realizowane w całości bez podziału na etapy. Szczegółowy zakres prac został wyszczególniony z przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 10a i 10b do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:  dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach