Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol – budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków

Gmina Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, Chrząstowska 6A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniecpol
  Chrząstowska 6A
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  REGON: 151397990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol – budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z inwestycją pn.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol – budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, obejmującą budowę odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w w/w miejscowościach – od włączenia do istniejącego wodociągu w studni pomiarowej zlokalizowanej na granicy obrębów geodezyjnych Koniecpol i Wąsosz. Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:1) Budowę sieci wodociągowej w układzie rozgałęźnym z rur PEHD 100 RC SDR17 PN10 odpornych na zarysowania o średnicach nominalnych DN 160mm, 125 mm, 90 mm (odgałęzienia do hydrantów), 63 mm, 50mm wykonanych metodą bezwykopową i wykopową o łącznej długości ok. L= 8 337 mb wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą). Armatura, w tym m.in. hydranty nadziemne DN 80, łamane z podwójnym zamknięciem o wydajność 10l/s, z dopuszczeniem montażu hydrantów podziemnych w miejscach utrudnienia ruchu; zasuwy odcinające kołnierzowe PN 16; wykonana z żeliwa sferoidalnego.2) Budowę przyłączy wodociągowych z rur PEHD 100 RC PN10, SDR 17 o średnicach DN=40mm i DN=50mm oraz łącznej długości ok. L= 3 101 mb. Przyłącza zakończone zestawem wodomierzowym (DN20) składającym się z zaworów odcinających, wodomierza, filtra siatkowo – osadnikowego oraz zaworu zwrotnego antyskażeniowego typ EA 251. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w budynkach lub studniach wodomierzowych, minimalna średnica wewnętrzna studni DN=1000mm.3) Odtworzenie nawierzchni dróg w pasie wykonywanych robót.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera dokumentacja projektowa, na którą składają się projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ. UWAGI: 1) W załączniku nr 8 do SWZ Zamawiający zamieścił dodatkowo przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym, uszczegóławiającym opis przedmiotu zamówienia i zamieszczony został jedynie w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny oferty Wykonawcy, którą należy podać w formie ryczałtu.2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji robót. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty.3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę inwestycji przez uprawnionego geodetę w celu wytyczenia robót i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.Projekt dofinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”, tytuł operacji: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol – budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa następujące warunki szczegółowe:a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał (ukończył), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o wartości robót brutto minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).UWAGI:1) W przypadku robót, których wartość została wyrażona w walutach innych niż określone przez Zamawiającego, wykonawca dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót.2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w których wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zakres jego rzeczywistego udziału w realizacji wykazywanej roboty w celu ustalenia rzeczywistego doświadczenia - wyłącznie poprzez faktyczny, realny udział w realizacji przynajmniej takiej z części zamówienia, która spełnia warunki opisane w niniejszym zamówieniu.b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.UWAGI:1) Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).2) Wskazane osoby, o których mowa w punkcie b, powinny posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach