Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w Słomnikach ul. Poniatowskiego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 32090 Słomniki, ul. Żeromskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3881043 lub 3881314 , fax. 123 881 043
 • Data zamieszczenia: 2018-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Żeromskiego 2
  32090 Słomniki, woj. małopolskie
  tel. 012 3881043 lub 3881314, fax. 123 881 043
  REGON: 35053462100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkimslomniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w Słomnikach ul. Poniatowskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w Słomnikach ul. Poniatowskiego. B. Zakres prac obejmuje: 1. Wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 mm. 2. Włączenie nowej sieci wodociągowej do istniejącej. 3. Wykonanie przekroczeń nawierzchni utwardzonych metodą bezwykopową w drodze powiatowej. C. Wykonawca jest zobowiązany: 1. Uwzględnić w kosztach realizacji robót konieczność wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz ich uzgodnień 2. Uwzględnić w kosztach realizacji robót konieczność wykonania badań zagęszczenia gruntu wynikających z decyzji na zajętość pasa drogowego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 3. Uwzględnić w kosztach realizacji robót konieczność wykonania ewentualnych dróg dojazdowych i ich demontażu po realizacji robót inżynieryjnych dla dowozu materiałów i urządzeń oraz odtworzeń terenu do stanu przed robotami. Zaleca się przeprowadzenie wizji terenowej przed przetargiem. Jednocześnie przed realizacją robót w terenie, Wykonawca jest zobligowany przed rozpoczęciem prac, do wykonania dokumentacji fotograficznej pasa robót budowlano-montażowych i transportowych 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. do przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. z póz. zm. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” oraz „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słomniki”, dotyczy w szczególności wszelkich uzgodnień z zarządca sieci. D. Do zadań Wykonawcy należy również: 1. Zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego rozpoczęcia i zakończenia robót oraz uzyskanie wszelkich dokumentów odbiorowych w tym zakresie. 2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej dla możliwości naniesienia na mapy cyfrowe, oraz obsługa geodezyjna w czasie trwania Umowy. 3. Przed realizacją poszczególnych etapów robót, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu proponowanego do wbudowania materiału i urządzeń w celu akceptacji inspektora nadzoru inwestycji jako przedstawiciela Wykonawcy. E. Przedmiot zamówienia: 1. będzie realizowany zgodnie z projektami budowlanymi zgłoszonymi do Starosty Krakowskiego: - Zaświadczenie Starosty Krakowskiego nr AB.V.6743.3.184.2017.SP z dnia 28 sierpień 2017r oraz Zaświadczenie Starosty Krakowskiego nr AB.V.6743.3.183.2017.AD z dnia 25 sierpień 2017r o nie zgłoszeniu sprzeciwu. 2. dokładnie opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, 3. będzie realizowany głównie na terenie pasa drogi powiatowej, w związku z tym w czasie prac należy przestrzegać uzgodnionego z Zarządcą drogi projektu organizacji ruchu. F. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy: 1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń „równoważnych” pod warunkiem, że produkty równoważne posiadają parametry nie gorsze niż ujęte w SIWZ. Jeżeli w dokumentacji został ujęty produkt lub urządzenie danego Producenta Wykonawca składający ofertę może zastosować produkt lub urządzenie równoważne pod warunkiem że parametry jego nie będą gorsze niż parametry wskazanego w SIWZ produktu lub urządzenia. Potwierdzenie równoważności może nastąpić wyłącznie po przekazaniu dokumentów potwierdzających parametry techniczne materiałów/urządzeń/instalacji i zaakceptowaniu ich przez autora projektu/inspektora nadzoru. 1.1.1 Uwaga- Zamawiający nie będzie rozstrzygał o równoważności zaproponowanego produktu urządzenia na etapie postępowania przetargowego. Przyjęcie przez zamawiającego produktu/ urządzenia równoważnego może nastąpić na etapie realizacji zadania po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów dotyczących proponowanego produktu/urządzenia. Jeśli produkt/urządzenie nie spełni wymogów równoważności Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania produktu/urządzenia wskazanego w SIWZ. 1.1.2 Ilekroć Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do niej - wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 1.1.3 Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1.1.4 Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych 2.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2.2 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 2.3 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. G. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę: 1. Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy/podwykonawcy wykonujący czynności niezbędne do realizacji zamówienia, roboty związane z wykonaniem:  robót demontażowe nawierzchni i przygotowawcze  robót ziemnych  robót budowlano montażowych –związanych z wykonaniem wodociągu  renowacja terenu zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666 z późn. zm.) co najmniej przez okres realizowanego przez niego zamówienia, 2. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualnienie wykazu. 4. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te minimum na okres od rozpoczęcia prac budowlanych do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 5. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. 6. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający ma prawo w szczególności do: 7.1 kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę/Podwykonawcę wykazu osób z osobami faktycznie wykonującymi czynności na miejscu prowadzenia robót, 7.2 żądania przedłożenia dokumentów potwierdzających objęcie ubezpieczeniem i opłacenie składek do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony (kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), 7.3 żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 8 W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności, dla których zastrzeżony został wymóg wykonywania ich w oparciu o umowę o pracę, przez osoby nie wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie. 9 W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie. 10 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.500,00 zł ( Słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 ) 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 2.1 w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: ZGKiM Słomniki, Bank Spółdzielczy w Słomnikach Nr rachunku:– 36 8614 0001 0000 0000 1397 0010 w tytule należy wpisać: „ Wadium na przetarg Budowa sieci wodociągowej w Słomnikach ul. Poniatowskiego Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego (zaleca się przelew najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe). 2.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 w gwarancjach bankowych, 2.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w kasie ZGKiM w Słomnikach ulica Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki. Do oferty prosimy załączyć kserokopię dokumentu wadialnego. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 PZP. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach