Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trześń i Motycze Poduchowne.

Gmina Gorzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8361801, 8362075, 8362408 , fax. 158 362 209
 • Data zamieszczenia: 2019-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzyce
  ul. Sandomierska 75
  39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
  tel. 015 8361801, 8362075, 8362408, fax. 158 362 209
  REGON: 83040916900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagorzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trześń i Motycze Poduchowne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trześń i Motycze Poduchowne. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trześń i Motycze Poduchowne zgodnie z poniższą dokumentacją: 1) Projekt budowlany: budowa sieci wodociągowej dla działki o nr. ew. 349/2 w miejscowości Motycze Poduchowne, 2) Projekt budowlany budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 1423/6, 1423/21, 1423/22, 1423/43, 1423/41, 1423/45, 1449, położonych w miejscowości Trześń, 3) Projekt budowlany budowa sieci wodociągowej dla działki o nr.ew. 1776/8 w miejscowości Trześń. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach