Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki w gminie Olszewo - Borki

Gmina Olszewo-Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 07-415 Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 761-31-07 , fax. 029 7613223
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olszewo-Borki
  ul. Władysława Broniewskiego 13 13
  07-415 Olszewo-Borki, woj. mazowieckie
  tel. 029 761-31-07, fax. 029 7613223
  REGON: 00054830100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszewo-borki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki w gminie Olszewo - Borki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wzdłuż ulicy Warszawskiej w miejscowości Grabowo i Olszewo-Borki. 2) Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w pasie drogowym (do granic posesji) w rejonie ulicy Wyspiańskiego i ulicy Armii Krajowej oraz ulicy Lelewela w miejscowości Olszewo-Borki. 3) Budowa przyłączy wodociągowych w granicach posesji w m. Grabowo i Olszewo-Borki. 2 Zadanie opisane w ust.1 pkt 1 realizowane będzie przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Gospodarka wodno-ściekowa, tytuł projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Olszewo-Borki. W ramach projektu gmina zamierza ogłosić przetarg na: ,Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Żebry-Chudek, gm. Olszewo-Borki oraz ,Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Żebry-Chudek, gm. Olszewo-Borki. 3 Roboty budowlane określone w ust. 1 pkt 1 i 2 polegać będą w szczególności na: 1) Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłączy w pasie drogowym: a) wykonaniu sieci wodociągowej z rur PE łączonych metodą zgrzewania o ciśnieniu 1,0 MPa o średnicach 160mm, 110mm, 90mm; b) wykonaniu na sieci zasuw odcinających z żeliwa sferoidalnego o średnicy 150mm, 100mm, 80mm; c) wykonaniu na sieci hydrantów p.poż nadziemnych z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zabezpieczeniem o średnicy 80mm; d) włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej, e) stabilizacji ułożonych przewodów wodociągowych blokami oporowymi, 2) Budowie przyłączy wodociągowych w granicach posesji: a) średnia długość jednego przyłącza w granicach posesji 28 mb., b) przewidywana liczba przyłączy wodociągowych 52szt. c) prosimy o dokonanie wyceny jednego przyłącza w granicach posesji na podstawie przedmiarów robót, d) przyłącza wykonać rurami PE o średnicy 40mm, z wejściem do budynku mieszkalnego, z montażem zaworu odcinającego kulowego oraz zaworami antyskazeniowymi lub wyprowadzić przyłącze na działce w granicach posesji zakończone zaślepką, e) włączenie do sieci wodociągowej wykonać zgodnie z projektem poprzez wbudowanie trójnika z zasuwą, 3) Przejścia przez przeszkody na sieci oraz na przyłączach dokonać metodą przecisków w rurach ochronnych stalowych. 4) Wkopy otwarte należy umocnić na całej długości budowanych sieci wodociągowych i przyłączy. 5) Trasę ułożonej sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z polietylenu w kolorze niebieskim z wkładka stalową ze stali nierdzewnej. 6) Wykonaną sieć wodociągową wraz z przyłączami należy poddać próbie ciśnieniowej wodą, płukaniu i dezynfekcji. 7) Rury użyte do budowy wodociągu powinny być odpowiednio oznakowane i zawierać następujące informacje (nadrukowane na rurze i zawarte w ateście producenta): a) nazwę producenta, datę produkcji i numer serii, b) średnicę zewnętrzną i grubość ścianki, c) numer normy zgodnie z którą wyprodukowano rurę 8) Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do budowy wodociągu, do przedłożenia Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu atestów na wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do ich akceptacji. 9) Nomenklatura wg CPV- 45231300-8, 45232100-3. 4. Roboty ziemne w zbliżeniach z budynkami, słupami energetycznymi, uzbrojeniem podziemnym itp. należy wykonać ręcznie. 5. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w dokumentacji budowlano-wykonawczej, specyfikacji technicznej i przedmiarach robót. 6. W trakcie prac należy wykonywać dokumentację fotograficzną (tj. komplet fotografii przekazanych w formie elektronicznej na CD/DVD oraz konspekt fotografii w formie wydruku kolorowego obejmujący minimum 30 szt. fotografii z najważniejszych etapów zadania), w szczególności robót zanikowych, gdzie dokonuje się zakrycia infrastruktury wraz z opisem na jakim odcinku fotografia została wykonana, dodatkowo każda fotografia powinna zostać opatrzona datą jej wykonania. 7. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń (własnych w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę). 8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały. 9.Roboty wymienione w ust. 3 należy wykonać przy użyciu materiałów posiadających atesty i dopuszczonych do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i specyfikacją techniczną zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 11. W trakcie realizacji robót na żądanie Zamawiającego, w tym również inspektora nadzoru, dokumenty, o których mowa w ust. 9 mają być przedstawione Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Koszt powyższego ponosi Wykonawca. 12. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a także innych przepisów związanych z przedmiotem zamówienia. 13. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszty: 1)rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlano - wykonawczym, a nie ujętych w przedmiarze robót, 2)ubezpieczenia robót, 3)geodezyjnego wytyczenia trasy sieci, przyłączy, pomiarów wysokościowych, 4)przeprowadzenia badań, prób i pomiarów niezbędnych do realizacji zamówienia, 5)oznaczenia i zabezpieczenia miejsc wykonywania robót, 6)wykonania badania wody, 7)prób ciśnieniowych, 8)płukania sieci, 9)zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, 10)uzgodnienia z właścicielami/eksploatatorami sieci infrastruktury technicznej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, gazowej, energetycznej i inne, kolizji na etapie wykonywania prac, 11)wykonania w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci wodociągowej, przykanalików od sieci głównej do granic posesji i przyłączy w granicach posesji oraz sieci kanalizacyjnej i przykanalików (odcinek od sieci głównej do przydomowej przepompowni ścieków włącznie), 12)sporządzenia wykazu wykonanych przyłączy, zawierającego: Lp., Nazwisko i imię właściciela posesji, nr domu, nr działki, nr zamontowanego wodomierza / nr pompy wraz z podpisem właściciela posesji, 13)sporządzenia protokołów z odbioru przyłącza od sieci wodociągowej do budynku, wykonanych przy udziale oddelegowanego pracownika Urzędu Gminy Olszewo-Borki, 14)opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 15)wykonania w 3 egzemplarzach kosztorysu powykonawczego na roboty dodatkowe lub uzupełniające jeżeli wystąpią, 14. Wykonawca na swój koszt zapewni: 1)kierownika budowy, posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, 2)kierownika robót budowlanych, posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub/i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, 15. Wykonawca poniesie koszty uporządkowania teren robót po ich zakończeniu i przywrócenia do stanu poprzedniego, w szczególności: odtworzenia stanu dróg gruntowych, żwirowych i bitumicznych wraz z poboczami, naprawy uszkodzonych płotów, fundamentów, i innej infrastruktury, odtworzenia słupków geodezyjnych przez uprawnionego geodetę, uprzątnięcia i przywrócenie do stanu poprzedniego terenu właściciela nieruchomości, 17. Zamawiający na swój koszt zapewni inspektora nadzoru budowlanego. 18. Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni-licząc od dnia zawarcia umowy. 19. Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od dokumentacji projektowej w wykonawstwie i technologii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wniesieniem wadium w wysokości 15.000zł (piętnastu tysięcy) na realizację inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki w gminie Olszewo-Borki. 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrołęce nr rachunku: 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030 z adnotacją: Postępowanie nr RIGKiD 271.7.2012 (nazwa zadania) 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5. Wykonawca, który nie wniósł wadium w wymaganym terminie oraz w formie określonej niniejszą SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Wadium wniesione w formach, przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp należy złożyć w oryginale jako luźna, niezszyta część oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formach, przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp dokumenty takie muszą zawierać co najmniej następujące informacje: 1) określenie przedmiotu przetargu - należy wpisać nazwę: nazwa zadania; 2) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie (pełna nazwa, dokładny adres); 3) określenie beneficjanta gwarancji/poręczenia: Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13; 4) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie - dane Wykonawcy; jeżeli ofertę składa podmiot wspólny w gwarancji/poręczeniu muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład, chyba że umowa podmiotu wspólnego stanowi inaczej, 5) określenie kwoty gwarancji/poręczenia - musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich i wynikać wprost z treści gwarancji/poręczenia; 6) gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego - w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp; 7) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia - okres ten nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert; 8) z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać, iż podmiot wystawiający gwarancję/poręczenie wypłaci beneficjentowi świadczenie na pierwsze żądanie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. 8. Zamawiający zwraca wadium w terminie i zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.olszewo-borki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach