Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz. 344/2, 344/3 w Rynie

Urząd Miasta i Gminy Ryn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 4293970 , fax. 874 218 034
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Ryn
  ul. Świerczewskiego 2
  11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 4293970, fax. 874 218 034
  REGON: 52930900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz. 344/2, 344/3 w Rynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz. 344/2, 344/3 w Rynie” w zakresie: a)Sieć wodociągowa – PE 100 SDR 17 DN 110 mm o długości 215,77 m, – PE 100 SDR 17 DN 90 mm o długości 125,25 m, – zasuwa żeliwna DN 100 – 1 szt., – zasuwa żeliwna DN 80 – 5 szt., – hydrant naziemny żeliwny DN 80 – 3 szt. b)Sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm o długości 283 m, – sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 100 RC SDR 11 - PE 63 mm o długości 143,80 m, – studnie prefabrykowane 1200 mm – 1 szt., – studnie PVC 425 mm – 11 szt., – przepompownia ścieków z pompami zatapialnymi, rozdzielnią sterowania pomp, sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny, ogrodzenie. 2.Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz innymi przepisami prawa. 3.Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji zostały użyte znaki towarowe, ich nazwy i typ należy traktować jako równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym ,ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Ryn. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Gminy Ryn w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku o/ Ryn nr konta: 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 z oznaczeniem: Wadium – nr referencyjny ZP.271.16.2020, kopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). 7. Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium – „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz. 344/2, 344/3 w Rynie” Nr referencyjny ZP.271.16.2020 8. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach