Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w Suchowoli oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Jatwiezi Dużej w agregat do zasilania urządzeń oczyszczalni

Gmina Suchowola ogłasza przetarg

 • Adres: 16-150 Suchowola, pl. Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 7229400 , fax. (085) 7229419
 • Data zamieszczenia: 2020-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchowola
  pl. Kościuszki 5
  16-150 Suchowola, woj. podlaskie
  tel. (085) 7229400, fax. (085) 7229419
  REGON: 59950300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchowola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w Suchowoli oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Jatwiezi Dużej w agregat do zasilania urządzeń oczyszczalni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w miejscowości Suchowola, po za obszarem aglomeracji oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania oczyszczalni ścieków w miejscowości Jatwieź Duża. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy załącznik nr 2 do SIWZ. Część I - Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w miejscowości Suchowola, po za obszarem aglomeracji Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wybudowanie sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w miejscowości: Obręb Suchowola dz. nr 748/7, 1568, Projekt sieci wodociągowej opracować w oparciu o warunki techniczne wydane przez gestora sieci tj. Centrokom sp. z o.o.. Dokumentacja projektowa wodociągu powinna być wykonana w 5 egz. składających się z następujących elementów: - część opisowa, - część rysunkowa, - informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, - kosztorys inwestorski, - przedmiar robót, - specyfikacja wykonania i odbioru, - wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, - wypisy z rejestru gruntów, - pozwolenie na budowę. Zamówienie przewiduje zaprojektowanie, a następnie wybudowanie sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w miejscowości: Suchowola. Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej będzie obejmować odcinek wodociągu od istniejącej sieci w ulicy Fabrycznej w Suchowoli i zasilaną z SUW Suchowola Przewidywana do zaprojektowania długość sieci wodociągowej Suchowola około 1600mb. Budowa sieci wodociągowej będzie zgodna z opracowaną dokumentacją projektową, przy czym przybliżona długość przewodu do wybudowania to ok. 1500 mb na odcinku jw. W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. Jeżeli w dokumentacji projektowej pojawią się marki, znaki towarów, patenty lub pochodzenie albo szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają one na celu jedynie przybliżyć parametry tego produktu. Zamawiający w takiej sytuacji dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych. Udowodnienie, że zastosowany produkt jest równoważny spoczywa na wykonawcy. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją. Część II - Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania oczyszczalni ścieków w miejscowości Jatwieź Duża. Agregat o mocy minimum w trybie ciągłym 80 KW (100KVA) Prąd znamionowy 144A Napięcie znamionowe, częstotliwość 3x400V + N, 50Hz Intuicyjny interfejs graficzny Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora Licznik czasu pracy Licznik energii czynnej i biernej generatora Zasilany olejem napędowym Utwardzenie podłoża pod agregatem kostką brukową na podsypce piaskowo-cementowej, Odporność na warunki atmosferyczne (agregat będzie posadowiony na stałe na podwórku) Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 1066 z późn. zm.): dotyczy Części I - wykonywanie prac związanych z obsługą sprzętu na budowie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudnił te osoby w ilości gwarantującej wykonanie zamówienia w terminie, nie mniejszej niż dwie osoby. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy prac osób fizycznych oraz operatorów sprzętu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, w szczególności oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający może żądać zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w/w osób w związku z realizacją zatrudnienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie przedstawienie w terminie informacji, o których mowa w pkt powyżej – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach