Przetargi.pl
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszka”

Gmina Cekcyn ogłasza przetarg

 • Adres: 89-511 Cekcyn, Szkolna 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523347550
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cekcyn
  Szkolna 2
  89-511 Cekcyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523347550
  REGON: 092351104
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cekcyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszka. 2. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 3. Zadanie zostanie zrealizowane w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie tucholskim, gminie Cekcyn, w miejscowości Kruszka. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:4.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (węzeł S9-S24) i sieci wodociągowej (węzeł W6-W11): - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC200 – 600,00 m- budowa studni betonowych DN1000 – 14 szt. - budowa studni rozprężnej DN1000 – 1 szt. - budowa sieci wodociągowej z rur PE110 – długości 181,00 m- budowa hydrantu naziemnego Ø 80 – 1 kpl.4.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (węzeł S21-S79-S88)- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC200 – 192,00 m- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE110 – 75,00 m- budowa studni betonowych DN1000 – 9 szt. - budowa studni rozprężnej DN1000 – 1 szt. - budowa przepompowni ścieków (P1) wraz z jej wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem terenu i zasilaniem elektroenergetycznym – 1 kpl.4.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (węzeł S24-P3)- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE110 – 1319,00 m- budowa studni betonowej przyłączeniowej DN1500 – 1 szt. - budowa przepompowni ścieków (P3) wraz z jej wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem terenu i zasilaniem elektroenergetycznym – 1 kpl.4.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (węzeł P3-S60 i S54-S61-S69)- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC200 – 677,00 m- budowa studni betonowych DN1000 – 17 szt. 4.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (węzeł S52-S107 i S107-S112A)- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC200 – 631,00 m- budowa studni betonowych DN1000 – 16 szt. 4.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (węzeł S101-S121, S115-S123, S119-S125, S104-S129, S127-S131) oraz sieci wodociągowej (węzeł W20-W37, W27-W37, W24-W40, W30-W36)- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC200 – 623,00 m- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE110 – 188,00 m- budowa studni betonowych DN1000 – 15 szt. - budowa studni rozprężnych DN1000 – 2 szt. - budowa sieci wodociągowej z rur PE110 – długości 772,00 m- budowa hydrantu naziemnego Ø 80 – 7 kpl.4.7 Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków:- demontaż istniejącego układu pompowego, sterowania i zasilania – 1 kpl.- elementy przepompowni ścieków podlegające przebudowie to: żuraw ze stopą, deflektor, podest obsługowy, belka wsporcza, złącza Stal/PE, łańcuch, właz wejściowy, biofiltr kominkowy, kominek wentylacyjny, poręcz, prowadnice rurowe, króciec napływowy, drabinka, sonda hydrostatyczna, wyłącznik pływakowy, układ tłoczny, zawór kulowy, nasada płucząca, zawór zwrotny, zawór klinowy, kolano stopowe, pompy.- dostosowanie szafy sterowniczej do nowych warunków pracy.Zaleca się wykonanie metodą bezwykopową (przewiert sterowany) sieci wodociągowych i sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej. W projekcie budowlanym dla zadania wskazanego powyżej zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w szerszym zakresie. Przedmiotem niniejszego zamówienia objęto budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie określonym w pkt 4.1 – 4.6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego Bank BS Koronowo O/Cekcyn Nr 85 8144 0005 2007 0070 0245 0006. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania dyspozycji przelewu.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą;2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.2. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej (oddzielnie lub łącznie) o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie,b) skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychlub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego.Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach