Przetargi.pl
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Książęca

Gmina Rudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 47-411 Rudnik, Kozielska1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324106428
 • Data zamieszczenia: 2023-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudnik
  Kozielska1
  47-411 Rudnik, woj. śląskie
  tel. 324106428
  REGON: 276258523
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Książęca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodno – kanalizacyjne wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Książęca”,2.Opis inwestycji ujęty we wniosku w programie POLSKI ŁADBudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej i deszczowej w miejscowości Ligota Książęca wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miejscowości Ligota Książęca i Brzeźnica. Odtworzenie,remont nawierzchni lub przebudowa dróg w miejscowości Ligota Książęca wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego.3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami (sięgaczami), w tym: • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 200 PVC „lita” klasy S, o łącznej długości ok. 1150 m, • budowa przyłączy / sięgaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 160 PVC „lita” klasy S, o łącznej długości ok. 220 m (około 30 sztuk); b) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN/OD 90 PE100 SDR 17, o łącznej długości ok. 350 m (służącej do odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika – rowu / cieku o nazwie Ligocki Rów biegnącego wzdłuż ul. Asnyka; c) oczyszczalni ścieków – budowa lokalnej kontenerowej mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, pracującej w technologii niskoobciążonego osadu czynnego, w systemie SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) o przepustowości nominalnej 24 m3/d; d) sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Asnyka na odcinku od ul. Sportowej do budynków o nr 17 / 40A przy ul. Asnyka, w tym: • sieć oświetlenia ulicznego o całkowitej długości około 750 m; • przyłącze elektroenergetyczne oświetlenia wraz z szafą oświetlenia ulicznego; e) odtworzenie nawierzchni dróg po zakończonych robotach budowlanych, w tym: • odtworzenie nawierzchni ul. Sportowej – droga powiatowa – długość ok. 280 m; • odtworzenie nawierzchni ul. Asnyka – droga gminna – długość ok. 850 m; • odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej; f) pozostały zakres robót głównych: • wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków; • wykonanie przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków; • wykonanie instalacji elektroenergetycznych zasilania i sterowania oczyszczalnią ścieków, wraz z włączeniem do systemu nadzoru zdalnego będącego w posiadaniu ZWiUK w Rudniku; • wykonanie zjazdu do oczyszczalni ścieków; • wykonanie wylotu służących do odprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiornika; • wykonanie rozruchów mechanicznych, technologicznych itp., w tym uzyskanie efektu ekologicznego oczyszczalni ścieków. Podane powyżej długości sieci, ilości odcinków przyłączy i innej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektów są przybliżone. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: • Warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa:, • Program funkcjonalno – użytkowy ( dalej zwany również : „PFU”), • Dodatek nr 1 do programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie zaprojektowania i wykonania oświetlenia ul. Asnyka w Ligocie Książęcej, • Opina geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne dla potrzeb realizacji projektu i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Książęcej, • Zestawienia elementów/i zakresu rzeczowego prac/robót planowanej inwestycji pn.:Budowa sieci wodno – kanalizacyjne wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Książęca” (tzw.przedmiar robót /prac) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy dot. opisu przedmiotu zamówienia zawiera rozdział 4 SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach