Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego w Zwoleniu

Gmina Zwoleń ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6762210 , fax. 48 6762418
 • Data zamieszczenia: 2015-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zwoleń
  Plac Kochanowskiego 1 1
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 48 6762210, fax. 48 6762418
  REGON: 67022343900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego w Zwoleniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zadania pn:/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego w Zwoleniu/ 1.1.Zakres rzeczowy obejmuje : - Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych klasy S /SDR 34/ ? 200 o długości 687,80 mb - rurociąg tłoczny z rur PE ? 110 długości - 255,00 mb, - pompownia ścieków z kręgów betonowych -1 kpl. - studnia rozprężna ? 1200 mm z kręgów betonowych 1 kpl. - studnie rewizyjne betonowe ? 1200 mm - 28 kpl. - studnie rewizyjne /przyłączeniowe/ z tworzyw sztucznych ? 425 mm - 13 szt; sieć z rur PVC ? 160 o długości 60,10 m . 1.2.Sieć kanalizacji sanitarnej przebiega w terenach należących do prywatnych właścicieli, współwłaścicieli wzdłuż drogi gminnej z przejście poprzecznym pod drogą wojewódzką oraz przejściami poprzecznymi pod drogą gminą. 1.3.Wszystkie zastosowane materiały winny spełniać parametry określone przez normy, aprobaty techniczne oraz posiadać świadectwo jakości /certyfikaty/. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowo- wykonawczej pod warunkiem zastosowania odpowiedników o właściwościach nie gorszych od podanych w opisie. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. 1.4.Studnie kanalizacyjne ? 425 mm muszą posiadać fabryczne otwory /wejście -wyjście / umożliwiające bezpośrednie podłączenie przyłącza kanalizacyjnego jak również i instalacji wewnętrznej właściciela nieruchomości. 2.UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości wykonania przyłączy, a tym samym zmniejszenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 210 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach