Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków etap II

Gmina Świerzawa ogłasza przetarg

 • Adres: 59-540 Świerzawa, pl. Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świerzawa
  pl. Wolności 60
  59-540 Świerzawa, woj. dolnośląskie
  REGON: 39076588400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swierzawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków etap II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałania nr 4.2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ”. Zakres prac obejmuje roboty ziemne, układanie rurociągów - około 5km, montaż przepompowni ścieków, odtworzenia nawierzchni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach